پوشش‌های نانوساختار سخت: طراحی، تهیه و کاربردها

نویسنده

گروه پژوهشی نانو فناوری و نانو مواد، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

چکیده

پوششهای نانوساختار در مقایسه با مواد حجیم، خواص فیزیکی، مکانیکی و شیمیایی بسیار ویژه ای از خود نشان می دهند که منجر به کاربردهای گسترده ی آنها در تکنولوژیهای بسیار پیشرفته شده است. این خواص ویژه از سایز نانوی آنها منتج می گردد. از نقطه نظر کاربردهای صنعتی پوششهای نانوساختار، خواص مکانیکی ویژه ی آنها از اهمیت خاصی برخوردار است. بنابراین طراحی و گسترش پوششهای نانوساختار سخت با خواص مکانیکی مناسب بشدت مورد توجه صنعت می باشد. با توجه به اهمیت این گروه از پوششها در صنعت مدرن، مقاله حاضر به اصول طراحی، روش ساخت و کاربردهای این گروه از پوششها می پردازد.

عنوان مقاله [English]

Hard nanostructured coatings: deformation mechanisms

نویسنده [English]

  • Sara Khamseh
Department of Nano Materials and Nano Coatings, Institute for Color Science and Technology