مروری بر جذب بیولوژیکی رنگزاها بوسیله قارچهای غیر زنده

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 گروه پژوهشی رنگ و محیط زیست، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

چکیده

در حال حاضر آلودگی محیط زیست به عنوان یک مشکل و معضل جهانی مطرح می باشد .رنگزا ها از جمله خطرناک ترین گروه های ترکیبات شیمیایی یافت شده در پسابهای صنعتی بوده است. در این تحقیق برای حذف رنگزاها از میکروارگانیسم ها استفاده شده است از مهمترین میکروارگانیسم ها می توان قارچها را بیان کرد که خصوصیات آنها بررسی شده و از طریق مکانیسم جذب بیولوژیکی این آلاینده ها را از پسابهای مختلف حذف می کنند. عوامل مختلف در جذب بیولوژیکی نیز توضیح داده شده و برای بهینه کردن جذب بیولوژیکی از روش تثبیت سلولی استفاده گردیده است.

عنوان مقاله [English]

Review on biosorption of dyes by non-living fungi

نویسندگان [English]

  • Rana Khalilnezhad 1
  • Mohammad Ebrahim Olya 2
1 Department of Chemical Engineering , Islamic Azad University North Tehran Branch
2 Department of Environmental Research, Institute for Color Science and Technology