اهمیت رنگ در فضای شهری

نویسندگان

جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه پیام نور

چکیده

امروزه توجه به مساله رنگ در فضاهای شهری و بکارگیری صحیح از متخصصان این عرصه در امور برنامه ریزی و طراحی شهری، به عنوان گامی موثر در زمینه بهبود کیفیت زندگی مطرح می باشد. با توجه به پیشرفت های اخیر در صنعت رنگ و ساختمان، رشد و توسعه ارتباطات و مبادلات فرهنگی و همچنین رشد جمعیت و مهاجرت و عوامل متعدد دیگر در شهرها، وجود برنامه ای منسجم که بتواند روند این تحولات را کنترل نماید و مانع از اغتشاش و بی هویتی فضاهای شهری گردد، برای هر شهری ضروری است. در این زمینه "رنگ" به عنوان ابزاری برای حفظ هویت و حس مکان در فضاهای شهری مطرح است و اخیرا به یکی از دغدغه های شهرسازان بدل گشته است. در این راستا در پژوهش حاضر، به روش توصیفی- تحلیلی و با هدف ضرورت توجه به مقوله مهندسی رنگ در شهرها، سعی بر آن است تا با بررسی و شناخت تاثیرات رنگ در فضاهای شهری، بتوان بر لزوم برنامه ای جامع در این زمینه تاکید نمود. نتایج پژوهش حاضر بیان می دارد که پرداختن به تدوین طرح ها و برنامه هایی که بتواند به نحوی با مشکلات مذکور مقابله نماید، امری ضروری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Importance of Color in Urban Space

نویسندگان [English]

  • Sajad Ferdowsi
  • Pari Shokri Firozjah
Geography and Urban Planning, The University of Payame Noor
چکیده [English]

Nowadays attention to the issue of color in urban spaces and the correct use of experts in the field of planning and urban design is considered as a major step forward in improving the quality of life. According to recent advances in paint of the building industry, development of communications and cultural exchanges, population growth and migration and other factors in cities, existence a coherent plan that controls the process of evolution and avoids chaos and the loss of identity of urban spaces, it is essential for any city. In this context, "color" is proposed as a means for protecting the identity and sense of place in urban spaces and recently it has become a major concern of planners. In this regard, in present study to descriptive-analytical method and with the aim of attention to issue of color engineering in cities, its tried by studying and understanding the effects of color in urban spaces, it could be emphasized the need for a comprehensive program in this field. The results of this study states that it is necessary, according to the formulation of plans and programs to somehow deal with mentioned problems and fitting that the next to urban different designs, it is considered the issue of color engineering in cities too which in turn, it can be followed dramatic change in this field as one of the pillars of urban beautification.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Color
  • Color engineering
  • City
  • Urban Space
  • Urban planning