مروری بر پوششهای ضدعوامل زیستی

نویسندگان

1 گروه پلیمر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

2 مرکز تحقیقات مدلسازی و بهینه سازی در علوم و مهندسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

3 گروه پلیمر، دانشگاه آزاد اتسلامی واحد تهران جنوب

چکیده

رشد جلبک و خزه از طریق ایجاد بیو فیلمها و یا رسوبات بیولوژیکی بر روی سطوح در معرض آب بعضا موجب ایجاد مشکلات می شود. روش های متعددی جهت مبارزه با ایجاد رسوبات بیولوژیکی بکار گرفته شده است که شناخت و ارزیابی این راهکارها و بررسی مزایا و معایب آن ها ضروری می باشد. در این مقاله انواع پوشش های های ضد رسوب بیولوژیکی شامل پوشش های غیر سمی، پوشش های حاوی زیست کش و پوشش های نوین حاوی نانو مواد مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفته است و دیدگاهی در خصوص آینده استفاده از آنها ارایه گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

antibiolodgical agent coatings : a review

چکیده [English]

Abstract
Growth of algae and seaweed via creation of bio films or bio fouling on the surfaces leads to different problems. Different methods have been used for controlling the bio fouling so knowing and evaluation of these methods and assessment and analyzing of their benefits and disadvantages are necessary. In this article, different anti fouling coatings containing nontoxic biocides and also coatings containing nano materials, have been studied and a prospective about the using of these materials in the future have been presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: biofouling
  • antifouling coatings
  • Biocide
  • Nanocomposite
  • Microorganism