کاربرد پسماندهای کشاورزی به عنوان جاذب طبیعی در حذف رنگزاهای صنعتی

نویسندگان

مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی ارومیه

چکیده

رنگز‌اها ترکیبات پیچیده آلی هستند که برای رنگ‌آمیزی محصولات در صنایع مختلف به کار می‌روند. پساب حاصل از این صنایع عامل اصلی وارد شدن این رنگزاها به آب‌های سطحی و زیرزمینی و آلودگی آن‌ها می‌باشد. امروزه، حذف رنگزاها از پساب‌ها به جهت حفظ زیبایی محیط‌زیست و به‌ویژه ازنقطه‌نظر سلامتی موردتوجه محققان قرارگرفته است. روش‌های مختلفی برای حذف ترکیبات رنگزا از پساب وجود دارد که در این میان فرایند جذب سطحی به‌عنوان جایگزینی مناسب نسبت به سایر روش‌های گران‌قیمت تصفیه پساب شناخته‌شده است. در سا‌ل‌های اخیر قابلیت استفاده از پسماندهای کشاورزی به‌عنوان جاذبی مناسب، ارزان‌قیمت، در دسترس و دوستدار محیط‌زیست برای حذف آلاینده‌های مختلف به‌ویژه رنگزاهای صنعتی در تحقیقات مختلف تأییدشده است. در این مقاله مروری، کاربرد ضایعات مختلف کشاورزی به‌عنوان جاذب در حذف رنگزاهای مختلف صنعتی آنیونی، کاتیونی و غیر یونی ارزیابی‌شده و با توجه به تغییر ظرفیت جاذب‌های زیستی براثر تغییر شرایط، مطالعه کلی براثر پارامترهای مهم عملیاتی ازجمله pH محلول، غلظت اولیه ماده رنگزا، مقدار جاذب و درجه حرارت بر روی فرایند جذب زیستی صورت گرفته است. کاربرد مدل‌های سینتیکی مختلف جذب و ایزوترم‌های جذب برای حذف رنگزاهای مختلف توسط بازه وسیعی از جاذب‌های زیستی حاصل از پسماندهای کشاورزی نیز مطالعه و خلاصه‌شده است. حذف رنگ از پساب‌ها توسط ضایعات کشاورزی هم از بعد زیست‌محیطی و تصفیه پساب و هم از بعد کنترل ضایعات کشاورزی و استفاده بهینه از آن‌ها بسیار قابل‌توجه بوده و اهمیت چنین تحقیقاتی را صدچندان می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of Agricultural Wastes as Natural Adsorbent for Removal of Industrial Dyes

چکیده [English]

Dyes are complex organic compounds which are used by various industries to color their products. The effluents of these industries are the main source of dye discharge to surface and underground waters and cuase their pollution. Today, color removal from wastewaters has been a matter of concern, both in the aesthetic sense and health point of view. Different methods have been used for dye removal from wastewaters but among them adsorption is introduced as an ideal alternative to other expensive treatment processes. In recent years, many researches have been done on successful application of different agricultural wastes as cheap biosorbents to remove different pollutants specially dyes. In this review paper, use of different agricultural wastes in removal of industrial dyes anionic, cationic, and nonionic dyes is evaluated. As adsorption capacity of biosorbents are dependent on different conditions, an overall study is conducted on effect of different operational parameters such as, pH, initial dye concentration, adsorbent dosage, and temperature on adsorption efficiency. Application of different kinetic models and adsorption isotherms for a wide range of biosorbents are also reviewed. Dye bearing waste treatment by adsorptive treatment using low cost alternative adsorbent is a demanding area as it has double benefits i.e. water treatment and waste management which makes this study very important.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adsorption
  • Agricultural wastes
  • Industrial dye
  • Biosorbent
  • Kinetic Model
  • Adsorption Isotherm