کاربرد نانوالیاف پلیمری در حذف مواد رنگزا از محیط آبی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 کارشناس ارشد آلودگی محیط‌زیست، گروه محیط‌زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط‌زیست، پردیس امیرآباد، دانشگاه بیرجند

2 استادیار، گروه محیط‌زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط‌زیست، پردیس امیرآباد، دانشگاه بیرجند، بیرجند

3 استادیار، دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه یزد

چکیده

توسعه زندگی اجتماعی و صنعتی‌شدن کشورها منجر به آلودگی‌های زیست‌محیطی فراوانی شده است. از میان آلاینده‌های صنعتی که به جریان‌های آبی ورود پیدا می‌کنند، مواد رنگزا به دلیل پایداری و مقاومت شیمیایی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند. با توجه به پیچیدگی آلاینده‌های ورودی به منابع آبی، استفاده از روشی با کارایی بالا در حذف مواد رنگزا، امری اجتناب‌ناپذیر می‌باشد. از میان جاذب‌های مختلف، نانوالیاف پلیمری، به دلیل وزن کم، سطح مخصوص زیاد، ساختار متخلخل پیوسته و قابلیت عامل‌دار شدن، به عنوان مواد غشایی موثر، در زمینه پالایش‌های زیست‌محیطی بکارگرفته می‌شوند. علاوه‌براین، جاذب‌های نانولیفی اصلاح شده، عملکرد جذب را به‌‌‌طور موثری بهبود می‌بخشند. در این مقاله، تحقیقات مختلف انجام شده در زمینه کاربرد نانوالیاف پلیمری مختلف در جداسازی موادرنگزا از آب، مرور و نتایج تحقیقات انجام شده در هر مورد بررسی و مقایسه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Application of Polymeric Nanofibers for Removal of Dyes

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Khosravi Mohammad Soltan 1
  • Mahmood Hajiani 2
  • Aminoddin Haji 3
1 Environmental Engineering Department, Faculty of Natural Resources and Environmental Engineering, University of Birjand
2 Environmental Engineering Department, Faculty of Natural Resources and Environmental Engineering, University of Birjand
3 Department of Textile Engineering, Yazd University
چکیده [English]

The development of social life and the industrialization of countries have led to increased environmental pollution.Among the industrial pollutants entering the water flow, synthetic dyes are of particular importance due to their chemical stability and resistance to bio-degradation. Due to the complexity of contaminants found in the water resources, the use of high-performance adsorbents in dye removal is unavoidable. Among the various adsorbents, polymer-based electrospun nanofibres can be used as effective membrane materials for environmental refinement due to light weight, high surface area and continuous porous structure and functionality. In addition, modified    nanofiber adsorbents improve the absorption performance effectively. In this study, several investigations reported on the field of the application of polymeric nanofibers in dyes separation from aqueous media have been reviewed and the results of the reported literature in each case, have been studied and compared.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Synthetic dye
  • Adsorption
  • Nanofiber
  • Electrospinning
1. X. Wang, B. S. Hsiao, "Electrospun nanofiber membranes", Curr. Opin. Chem. Eng. 12, 62-81, 2016.
2. S. Sadighian, M. Abbasi, S. A. Arjmandi, H. Karami, "Dye removal from water by zinc ferrite-graphene oxide nanocomposite", Prog. Color Colorants Coat. 11, 85-92, 2018.
3. X. Qu, P. J. Alvarez, Q. Li, "Applications of nanotechnology in water and wastewater treatment", Water Res. 47, 3931-3946, 2013.
4.  N. M. Mahmoodi, Z. Mokhtari-Shourijeh, "Preparation of pva-chitosan blend nanofiber and its dye removal ability from colored wastewater", Fibers Polym. 16, 1861-1869, 2015.
5. Y. Wang, J. Wiener, G. Zhu, "Langmuir isotherm models applied to the sorption of acid dyes from effluent onto polyamide nanofibers", Autex Res. J. 13, 95-98, 2013.
6. ر. انصاری، ه. فلاح معافی، ن. نعمتی منجیلی، ع  .فلاح دلاور، "سنتز نانو ذرات آهن (iii) اکسید و نانو کامپوزیت آن برای رنگبری"، نشریه علمی - پژوهشی علوم و فناوری رنگ، 9، 273-286, 1394.
7. I. Cretescu, T. Lupascu, I. Buciscanu, T. Balau-Mindru, G. Soreanu, "Low-cost sorbents for the removal of acid dyes from aqueous solutions", Process Saf. Environ. Prot. 108, 57-66, 2017.
8.  خ. دیده بان،  س. ا. میرشکرایی، غ. رجبی، ج. عظیم وند، "حذف ماده رنگ‌های کاتیونی بازیک بنفش16 (bv16) از محلول‌های آبی با استفاده از دندریمر پلی‌آمیدوآمین نسل 2  "(pamam-g2) ، نشریه علمی- پژوهشی علوم و فناوری رنگ، 11، 185-173، 1396.
9.  R. Salehi, F. Dadashian, E. Ekrami, "Acid dyes removal from textile wastewater using waste cotton activated carbon: Kinetic, isotherm, and thermodynamic studies", Prog. Color, Colorant Coat. 11, 9-20, 2018.
10. G. Crini, "Non-conventional low-cost adsorbents for dye removal: A review", Bioresour. Technol. 97, 1061-1085, 2006.
11. V. Gupta, "Application of low-cost adsorbents for dye removal–a review", J. Environ. Manage. 90, 2313-2342, 2009.
12. S. S. Abkenar, R. M. A. Malek, F. Mazaheri, "Dye adsorption of cotton fabric grafted with ppi dendrimers: Isotherm and kinetic studies", J. Environ. Manage. 163, 53-61, 2015.
13. A. Ghasempour, E. Pajootan, H. Bahrami, M. Arami, "Introduction of amine terminated dendritic structure to graphene oxide using poly(propylene imine) dendrimer to evaluate its organic contaminant removal", J. Taiwan Inst. Chem. Eng. 71, 285-297, 2017.
14. ش. روحانی، ا. پیرکرمی، "مروری بر روش‌های تجزیه‌‌ای مواد رنگ‌های آزو در صنعت مواد خوراکی"، نشریه علمی- ترویجی مطالعات در دنیای رنگ، 7، 19-36، 1396.
15. M. T. Yagub, T. K. Sen, S. Afroze, H. M. Ang, "Dye and its removal from aqueous solution by adsorption: A review", Adv. Colloid Interface Sci. 209, 172-184, 2014.
16. ا. سهولی، ف. شه‌دوست فرد، ف. نظریان، "ارزیابی کارایی مهم‌ترین روش‌های حذف مواد رنگزا"، نشریه علمی- ترویجی مطالعات در دنیای رنگ، 8، 93-77، 1397.
17.  ف. آریانسب، ش. مظفری، س. ف. هادی، "رنگبری مواد رنگ‌های آنیونی از محلول‌های آبی با استفاده از نانو ذرات مغناطیسی پوشش‌داده‌شده با نشاسته عامل‌دارشده با دی‌تیوکاربامات"، نشریه علمی- پژوهشی علوم و فناوری رنگ، 12، 57-72، 1397.
18. Y. Xia, T. Li, J. Chen, C. Cai, "Polyaniline (skin)/polyamide 6 (core) composite fiber: Preparation, characterization and application as a dye adsorbent", Synth. Met. 175, 163-169, 2013.
19.  A. S. Adeleye, J. R. Conway, K. Garner, Y. Huang, Y. Su, A. A. Keller, "Engineered nanomaterials for water treatment and remediation: Costs, benefits, and applicability", Chem. Eng. J. 286, 640-662, 2016.
20.  J. W. Lee, S. P. Choi, R. Thiruvenkatachari, W. G. Shim, H. Moon, "Submerged microfiltration membrane coupled with alum coagulation/powdered activated carbon adsorption for complete decolorization of reactive dyes", Water Res. 40, 435-444, 2006.
21. K. Majewska-Nowak, T. Winnicki, J. Wiśniewski, "Effect of flow conditions on ultrafiltration efficiency of dye solutions and textile effluents", Desalination. 71, 127-135, 1989.
22. I. Tan, A. Ahmad and B. Hameed, "Adsorption of basic dye using activated carbon prepared from oil palm shell: Batch and fixed bed studies", Desalination. 225, 13-28, 2008.
23. T. H. Kim, C. Park, J. Yang, S. Kim, "Comparison of disperse and reactive dye removals by chemical coagulation and fenton oxidation", J. Hazard. Mater. 112, 95-103, 2004.
24. M. Amini, M. Arami, N. M. Mahmoodi, A. Akbari, "Dye removal from colored textile wastewater using acrylic grafted nanomembrane", Desalination. 267, 107-113, 2011.
25. T. Robinson, G. McMullan, R. Marchant, P. Nigam, "Remediation of dyes in textile effluent: A critical review on current treatment technologies with a proposed alternative", Bioresour. Technol. 77, 247-255, 2001.
26. A. Jain, V. Gupta, A. Bhatnagar, "Utilization of industrial waste products as adsorbents for the removal of dyes", J. Hazard. Mater. 101, 31-42, 2003.
27.  N. K. Amin, "Removal of direct blue-106 dye from aqueous solution using new activated carbons developed from pomegranate peel: Adsorption equilibrium and kinetics", J. Hazard. Mater. 165, 52-62, 2009.
28. G. McMullan, C. Meehan, A. Conneely, N. Kirby, T. Robinson, P. Nigam, I. Banat, R. Marchant, W. Smyth, "Microbial decolourisation and degradation of textile dyes", Appl. Microbiol. Biotechnol. 56, 81-87, 2001.
29. J. M. Chern and C. Y. Wu, "Desorption of dye from activated carbon beds: Effects of temperature, ph, and alcohol", Water Res. 35, 4159-4165, 2001.
30.  A. Dąbrowski, "Adsorption—from theory to practice", Adv. Colloid Interface Sci. 93, 135-224, 2001.
31. S. Babel, T. A. Kurniawan, "Low-cost adsorbents for heavy metals uptake from contaminated water: A review", J. Hazard. Mater. 97, 219-243, 2003.
32. A. Dąbrowski, "Adsorption-from theory to practice", Adv. Colloid Interface Sci. 93, 135-224, 2001.
33. S. Babel, T. A. Kurniawan, "Low-cost adsorbents for heavy metals uptake from contaminated water: A review", J. Hazard. Mater. 97, 219-243, 2003.
34. M. Berrios, M. Á. Martín, A. Martín, "Treatment of pollutants in wastewater: Adsorption of methylene blue onto olive-based activated carbon", J. Ind. Eng. Chem. 18, 780-784, 2012.
35.  Q. Zhou, W. Gong, C. Xie, D. Yang, X. Ling, X. Yuan, S. Chen, X. Liu, "Removal of neutral red from aqueous solution by adsorption on spent cottonseed hull substrate", J. Hazard. Mater. 185, 502-506, 2011.
36.  A. P. Vieira, S. A. Santana, C. W. Bezerra, H. A. Silva, J. A. Chaves, J. C. Melo, E. C. Silva Filho, C. Airoldi, "Removal of textile dyes from aqueous solution by babassu coconut epicarp (orbignya speciosa)", Chem. Eng. J. 173, 334-340, 2011.
37. X. Han, W. Wang, X. Ma, "Adsorption characteristics of methylene blue onto low cost biomass material lotus leaf", Chem. Eng. J. 171, 1-8, 2011.
38. M. Otero, F. Rozada, L. Calvo, A. Garcıa, A. Moran, "Kinetic and equilibrium modelling of the methylene blue removal from solution by adsorbent materials produced from sewage sludges", Biochem. Eng. J. 15, 59-68, 2003.
39. A. Haji, A. Mousavi Shoushtari, M. Abdouss, "Plasma activation and acrylic acid grafting on polypropylene nonwoven surface for the removal of cationic dye from aqueous media", Desalin. Water Treat. 53, 3632-3640, 2015.
40. B. Pan, B. Pan, W. Zhang, L. Lv, Q. Zhang, S. Zheng, "Development of polymeric and polymer-based hybrid adsorbents for pollutants removal from waters", Che Chem. Eng. J. 151, 19-29, 2009.
41. K. Zheng, B. Pan, Q. Zhang, W. Zhang, B. Pan, Y. Han, Q. Zhang, D. Wei, Z. Xu, Q. Zhang, "Enhanced adsorption of p-nitroaniline from water by a carboxylated polymeric adsorbent", Sep. Purif. Technol. 57, 250-256, 2007.
42.  M. Abdouss, A. M. Shoushtari, N. Shamloo, A. Haji, "Modified pet fibres for metal ion and dye removal from aqueous media", Polym. Polym. Compos. 21, 251, 2013.
43.  A. Haji, "Improved natural dyeing of cotton by plasma treatment and chitosan coating. Optimization by response surface methodology", Cellul Chem Technol. 51, 975-982, 2017.
44. T. Sajed, A. Haji, M. K. Mehrizi, M. N. Boroumand, "Modification of wool protein fiber with plasma and dendrimer: Effects on dyeing with cochineal", Biol. Macromol. 107, 642-653, 2018.
45. M. Abdouss, A. Mousavi Shoushtari, A. Majidi Simakani, S. Akbari, A. Haji, "Citric acid-modified acrylic micro and nanofibers for removal of heavy metal ions from aqueous media", Desalin. Water Treat. 52, 7133-7142, 2014.
46.  M. Abdouss, M. A. Shoushtari, A. Haji and B. Moshref, "Fabrication of chelating diethylenetriaminated pan micro-and nano-fibers for heavy metal removal", Chem. Ind. Chem. Eng. 18, 27-34, 2012.
47. M. Abdouss, S. A. H. Najafabadi, A. M. Shoushtari and A. Haji, "Preparation of ethanolamine modified micro and new nano acrylic fibers for ion adsorption", Ind. Textila, 64, 129-135, 2013.
48.  Z. M. Huang, Y.-Z. Zhang, M. Kotaki, S. Ramakrishna, "A review on polymer nanofibers by electrospinning and their applications in nanocomposites", Compos. Sci. Technol. 63, 2223-2253, 2003.
49. A. Almasian, M. E. Olya, N. M. Mahmoodi, "Synthesis of polyacrylonitrile/polyamidoamine composite nanofibers using electrospinning technique and their dye removal capacity", J. Taiwan Inst. Chem. Eng. 49, 119-128, 2015.
50.  I. S. Chronakis, "Novel nanocomposites and nanoceramics based on polymer nanofibers using electrospinning process—a review", J. Mater. Process. Technol. 167, 283-293, 2005.
51. G. C. Rutledge, S. V. Fridrikh, "Formation of fibers by electrospinning", Adv. Drug Delivery Rev. 59, 1384-1391, 2007.
52.  S. Zhang, W. S. Shim, J. Kim, "Design of ultra-fine nonwovens via electrospinning of nylon 6: Spinning parameters and filtration efficiency", Mater. Des. 30, 3659-3666, 2009.
53. G. C. Rutledge, S. V. Fridrikh, "Formation of fibers by electrospinning", Adv. Drug Delivery Rev. 59, 1384-1391, 2007.
54. M. C. Yang and W. C. Lin, "Surface modification and blood compatibility of polyacrylonitrile membrane with immobilized chitosan–heparin conjugate", J. Polym. Res. 9, 201-206, 2002.
55.  V. Janaki, B. T. Oh, K. Shanthi, K. J. Lee, A. Ramasamy, S. Kamala-Kannan, "Polyaniline/chitosan composite: An eco-friendly polymer for enhanced removal of dyes from aqueous solution", Synth. Met. 162, 974-980, 2012.
56. R. S. Juang, R. L. Tseng, F. C. Wu, S. H. Lee, "Adsorption behavior of reactive dyes from aqueous solutions on chitosan", J. Chem. Technol. Biotechnol.: International Research in Process, Clean Technol. Envir. 70, 391-399, 1997.
58.  M. Ghani, A. A. Gharehaghaji, M. Arami, N. Takhtkuse, B. Rezaei, "Fabrication of electrospun polyamide-6/chitosan nanofibrous membrane toward anionic dyes removal", J. Nanotechnol. DOI: 10.1155/2014/278418, 2014.
58.  V. Janaki, B. T. Oh, K. Shanthi, K. J. Lee, A. Ramasamy and S. Kamala-Kannan, "Polyaniline/chitosan composite: An eco-friendly polymer for enhanced removal of dyes from aqueous solution", Synth. Met. 16, 974-80, 2012.
59.  N. M. Mahmoodi, R. Salehi, M. Arami, H. Bahrami, "Dye removal from colored textile wastewater using chitosan in binary systems", Desalination, 267, 64-72, 2011.
60. N. A. Travlou, G. Z. Kyzas, N. K. Lazaridis and E. A. Deliyanni, "Graphite oxide/chitosan composite for reactive dye removal", Chem. Eng. J. 217, 256-265, 2013.
61. M. Sadeghi‐Kiakhani, M. Arami, K. Gharanjig, "Dye removal from colored‐textile wastewater using chitosan‐ppi dendrimer hybrid as a biopolymer: Optimization, kinetic, and isotherm studies", J. Appl. Polym. Sci. 127, 2607-2619, 2013.
62. P. Heikkilä, A. Harlin, "Electrospinning of polyacrylonitrile (pan) solution: Effect of conductive additive and filler on the process", Express Polym. Lett. 3, 437-445, 2009.
63. K. Yoon, K. Kim, X. Wang, D. Fang, B. S. Hsiao, B. Chu, "High flux ultrafiltration membranes based on electrospun nanofibrous pan scaffolds and chitosan coating", Polym. 47, 2434-2441, 2006.
64.  Z. Chen, X. Feng, D. Han, L. Wang, W. Cao, L. Shao, "Preparation of aminated polyacrylonitrile porous fiber mat and its application for cr (vi) ion removal", Fibers Polym. 15, 1364-1368, 2014.
65. A. Almasian, G. Chizari Fard, M. Parvinzadeh Gashti, M. Mirjalili, Z. Mokhtari Shourijeh, "Surface modification of electrospun pan nanofibers by amine compounds for adsorption of anionic dyes", Desalin. Water Treat. 57, 10333-10348, 2016.
66. E. Johal, M. Saini, M. Jha, "Development of novel nanocomposite membrane for water purification", Artif. Cells, Nanomed., Biotechnol. 41, 359-362, 2013.
67. N. M. Mahmoodi, Z. Mokhtari-Shourijeh, A. Ghane-Karade, "Synthesis of the modified nanofiber as a nanoadsorbent and its dye removal ability from water: Isotherm, kinetic and thermodynamic", Water Sci. Technol. 75, 2475-2487, 2017.
68. A. Almasian, G. Chizari Fard, M. Parvinzadeh Gashti, M. Mirjalili, Z. Mokhtari Shourijeh, "Surface modification of electrospun pan nanofibers by amine compounds for adsorption of anionic dyes",           Desalin. Water Treat. 57, 10333-10348, 2016.
69. M. Dodangeh, K. Gharanjig, M. Hosseinnezhad, "The synthesis of poly(amidoamine) dendrimer: Dyeing and fluorescence properties", Prog. Color Colorant Coat. 11, 173-178, 2018.
70. C. Hou, H. Yang, Z. L. Xu, Y. Wei, "Preparation of pan/pamam blend nanofiber mats as efficient adsorbent for dye removal", Fibers Polym. 16, 1917-1924, 2015.
71. E. F. C. Chaúque, L. N. Dlamini, A. A. Adelodun, C. J. Greyling, J. C. Ngila, "Electrospun polyacrylonitrile nanofibers functionalized with edta for adsorption of ionic dyes", Phys. Chem. Earth, Parts A/B/C. 100, 201-211, 2017.
72.  R. Sharma, N. Singh, A. Gupta, S. Tiwari, S. K. Tiwari, S. R. Dhakate, "Electrospun chitosan–polyvinyl alcohol composite nanofibers loaded with cerium for efficient removal of arsenic from contaminated water", J. Mater. Chem. 2, 16669-16677, 2014.
73. N. M. Mahmoodi, Z. Mokhtari-Shourijeh, "Modified poly (vinyl alcohol)-triethylenetetramine nanofiber by glutaraldehyde: Preparation and dye removal ability from wastewater", Desalin. Water Treat. 57, 20076-20083, 2016.
74. J. Yan, Y. Huang, Y. E. Miao, W. W. Tjiu, T. Liu, "Polydopamine-coated electrospun poly (vinyl alcohol)/poly (acrylic acid) membranes as efficient dye adsorbent with good recyclability", J. Hazard. Mater. 283, 730-739, 2015.
75. F. A. Rafiqi, K. Majid, "Removal of copper from aqueous solution using polyaniline and polyaniline/ferricyanide composite", J. Environ. Chem. Eng. 3, 2492-2501, 2015.
76.  K. Zarrini, A. A. Rahimi, F. Alihosseini, H. Fashandi, "Highly efficient dye adsorbent based on polyaniline-coated nylon-6 nanofibers", J. Cleaner Prod. 142, 3645-3654, 2017.
77. M. Bhaumik, R. I. McCrindle, A. Maity, S. Agarwal, V. K. Gupta, "Polyaniline nanofibers as highly effective re-usable adsorbent for removal of reactive black 5 from aqueous solutions", J. Colloid Interface Sci. 466, 442-451, 2016.
78. J. D. Stenger-Smith, "Intrinsically electrically conducting polymers. Synthesis, characterization, and their applications", Prog. Polym. Sci. 23, 57-79, 1998.
 79. X. Zhang, R. Bai, "Surface electric properties of polypyrrole in aqueous solutions", Langmuir. 19, 10703-10709, 2003.
80. T. Yao, T. Cui, J. Wu, Q. Chen, S. Lu, K. Sun, "Preparation of hierarchical porous polypyrrole nanoclusters and their application for removal of cr (vi) ions in aqueous solution", Polym. Chem. 2, 2893-2899, 2011.
81. M. Bhaumik, R. McCrindle, A. Maity, "Efficient removal of congo red from aqueous solutions by adsorption onto interconnected polypyrrole–polyaniline nanofibres", Chem. Eng. J. 228, 506-515, 2013.
82. Q. Xin, J. Fu, Z. Chen, S. Liu, Y. Yan, J. Zhang, Q. Xu, "Polypyrrole nanofibers as a high-efficient adsorbent for the removal of methyl orange from aqueous solution", J. Environ. Chem. Eng. 3, 1637-1647, 2015.
83. H. Zhang, S. Li, C. J. B. White, X. Ning, H. Nie, L. Zhu, "Studies on electrospun nylon-6/chitosan complex nanofiber interactions", Electrochim. Acta. 54, 5739-5745, 2009.
84. R. S. Rahbar, A. Haji, "Use of d‐optimal design to model and the analysis of the effect of the draw ratio on some physical properties of hot multistage drawn nylon 6 fibers", J. Appl. Polym. Sci. 130, 1337-1344, 2013.
85. D. Zhang, D. Liu, Q. Ren, Y. Chen, C. Yin, "Fabrication of polyamide-6 fiber of high so3h content surface through electrospinning", Polym. 98, 11-19, 2016.
86. R. Faridi‐Majidi, H. Ziyadi, N. Naderi ,A. Amani, "Use of artificial neural networks to determine parameters controlling the nanofibers diameter in electrospinning of nylon‐6, 6", J. Appl. Polym. Sci. 124, 1589-1597, 2012.
87. U. A. Qureshi, Z. Khatri, F. Ahmed, A. S. Ibupoto, M. Khatri, F. K. Mahar, R. Z. Brohi, I. S. Kim, "Highly efficient and robust electrospun nanofibers for selective removal of acid dye", J. Mol. Liq. 244, 478-488, 2017.
88.  G. Dotto, J. Santos, E. Tanabe, D. Bertuol, E. Foletto, E. Lima , F. Pavan, "Chitosan/polyamide nanofibers prepared by forcespinning® technology: A new adsorbent to remove anionic dyes from aqueous solutions", J. Cleaner Prod. 144, 120-129, 2017.