نانو ساختارهای چارچوب‌های آلی-فلزی مغناطیسی به عنوان نانو جاذب برای حذف مواد رنگزای آلی از پساب‌های صنعتی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه پژوهشی نانوفناوری رنگ، پژوهشگاه رنگ

2 دانشیار، گروه پژوهشی نانوفناوری رنگ، پژوهشگاه رنگ

چکیده

امروزه به دلیل افزایش رشد جمعیت و همچنین افزایش تقاضای انسان‌‌ها، صنایع گوناگون به شدت در حال رشد و توسعه هستند که این موضوع باعث کاهش آب‌های خالص شده و در نتیجه لزوم بازیافت آب‌‌ها در اولویت قرار گرفته است. مواد رنگزا ترکیبات آلی پیچیده‌ای هستند که در صنایع مختلف از آنها استفاده می‌‌شود. نانو ساختارهای چارچوب‌‌های آلی-فلزی مغناطیسی می‌‌تواند به عنوان یک ماده اصلی برای توسعه پایدار و حذف آلاینده‌‌های زیست‌محیطی استفاده شود. این چارچوب‌‌ها به دلیل حضور نانو ذرات مغناطیسی، هوشمند عمل کرده و با استفاده از یک میدان مغناطیسی متناوب خارجی جمع آوری شده و این مواد جاذب  قابلیت بازسازی مجدد و احیا دارند. با استفاده از این کامپوزیت‌‌های مغناطیسی می‌‌توان آلودگی‌‌ها را در محیط کنترل و جداسازی کرد. نانو ساختارهای چارچوب‌‌های آلی-فلزی مغناطیسی به دلیل سنتز و جداسازی آسان و دارا‌بودن دو رفتار جذبی و تخریبی، مساحت سطح بالا، واکنش سریع آنها با مواد رنگزای آلی و بازده بالا، نسل جدیدی از مواد را برای تصفیه پساب‌‌های صنعتی به وجود آورده‌‌اند. در این مطالعه سعی شده است که نانو ساختارهای چارچوب‌‌های آلی-فلزی مغناطیسی و همچنین کاربرد آنها به عنوان نانو جاذب برای حذف مواد رنگزای آلی از پساب‌‌های صنعتی بررسی شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Nano-structures of Magnetic Metal-Organic Frameworks as Nano-adsorbents for the Removal of Organic Dyes from Industrial Effluents

نویسندگان [English]

 • Maryam Heydari 1
 • Mehrnaz Ghargozlou 2
 • Mehdi Ghahari 2
1 Department of Nanomaterials and Nanocoatings, Institute for Colour Science and Technology
2 Department of Nanomaterials and Nanocoatings, Institute for Colour Science and Technology
چکیده [English]

Todays, due to increasing population growth as well as increasing human demand, various industries are growing rapidly, which has led to a decrease in clean water, and as a result, the need to recycle water has become a priority. Dyes are complex organic compounds that are used in various industries. The nanostructures of magnetic metal-organic frameworks can be used as the main material for sustainable development and the elimination of environmental pollutants. These frameworks are intelligent due to the presence of magnetic nanoparticles and have been collected using an alternating external magnetic field, which can be reconstructed and regenerated. These magnetic composites can be used to control and isolate contaminants in the environment. The nanostructures of magnetic metal-organic frameworks, due to their easy synthesis and separation and their two attractive and destructive behaviors, high surface area, their rapid reaction with organic dyes and high efficiency, give a new generation of materials to industrial effluent treatment. In this study, an attempt has been made to investigate the nanostructures of magnetic metal-organic frameworks as well as their application as nano sorbents to remove organic dyes from industrial effluents.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Nanostructures
 • Magnetic metal organic frameworks
 • Organic nano absorbents
 • Magnetic nanoparticles
 • Industrial wastewater treatment
 1. S. Lyudmyla, S. Hutornoy, I. Mudrak, "Synthesis and Properties of Magnetically Operated Nanocomposites Based on Transition Metals Oxides", Mater. Sci. 19,15-18, 2013.
 2. J. Popplewell, L. Sakhnini, "The dependence of the physical and magnetic properties of magnetic fluids on particle size", Magn. Magn. Mater. 149, 72-78, 1995.
 3. س. لک عیان، ع. بهارلویی، ا. جلیل نژاد، "کاربرد پسماندهای کشاورزی به عنوان جاذب طبیعی در حذف مواد رنگزای صنعتی"، نشریه علمی ترویجی مطالعات در دنیای رنگ، 6، 43-27 ، 1395.
 4. D. Zins, K. Nakatsuka, F. Gendron, M. Rivoire, "Evidence of reentrant behavior in nanoparticles of ferrite in ferrofluids", Magn. Mang. Mater. 201, 84-87, 1999.
 5. A.Kundu, S. Anand, H. C. Verma, "A citrate process to synthesize nanocrystalline zinc ferrite from 7 to 23 nm crystallite size", Powder Technol. 132, 131-136, 2003.
 6. Y. Shujing, G. Zeng, H. Wu, Ch. Zhang, J. Dai, J. Liang, J. Yu, "Biological technologies for the remediation of co-contaminated soil", Crit. Rev. Biotechnol. 37, 1062-1076, 2017.
 7. Y. Shujing, G. Zeng, H. Wu, C. Zhang, J. Liang, J. Dai, Zh. Liu, "Co-occurrence and interactions of pollutants, and their impacts on soil remediation—a review", Crit. Rev. Environ. Sci. Technol. 47, 1528-1553, 2017.
 8. R. Saravanan, V. K. Gupta, T. Prakash, V. Narayanan, A. Stephen, "Synthesis, characterization and photocatalytic activity of novel Hg doped ZnO nanorods prepared by thermal decomposition method", J. Mol. Liq. 178, 88-93, 2013.
 9. ا. سهولی، ف. شه دوست فرد، ف. نظریان،"ارزیابی کارایی مهم ترین روشهای حذف مواد رنگزا"، نشریه علمی ترویجی مطالعات در دنیای رنگ، 4، 93-77 ، 1397.
 10. R. Saravanan, E. Sacari, F. Gracia, M. Mansoob Khan, E. Mosquera, V. K. Gupta, "Conducting PANI stimulated ZnO system for visible light photocatalytic degradation of coloured dyes", j. Mol. Liq. 221, 1029-1033, 2016.
 11. R.Saravanan, M. Mansoob Khan, F. Gracia, J. Qin, V. K. Gupta, S. Arumainathan, "Ce 3+-ion-induced visible-light photocatalytic degradation and electrochemical activity of ZnO/CeO 2 nanocomposite", Sci. Rep. 6, 31641, 2016.
 12. H. Wu, C. Lai, G. Zeng, J. Liang, J. Chen, J. Xu, J. Dai, "The interactions of composting and biochar and their implications for soil amendment and pollution remediation: a review", Crit. Rev. Biotechnol. 37, 754-764, 2017.
 13. Z. Yidong, X. Wang, A. Khan, P. Wang, Y. Liu, A. Alsaedi, T. Hayat, X. Wang, "Environmental remediation and application of nanoscale zero-valent iron and its composites for the removal of heavy metal ions: a review", Rev. Environ. Sci. Technol. 50, 7290-7304, 2016.
 14. L. Jie, X. Wang, G. Zhao, Ch. Chen, Zh. Chai, A. Alsaedi, T. Hayat, X. Wang, "Metal–organic framework-based materials: superior adsorbents for the capture of toxic and radioactive metal ions", Chem. Soc. Rev. 47, 2322-2356, 2018.
 15. K. Vinod, R. Jain, A. Nayak, Sh. Agarwal, M. Shrivastava, "Removal of the hazardous dye—tartrazine by photodegradation on titanium dioxide surface", Mater. Sci. 31, 1062-1067, 2011.
 16. A. Tawfik, K. V. Gupta, "Photo-catalyzed degradation of hazardous dye methyl orange by use of a composite catalyst consisting of multi-walled carbon nanotubes and titanium dioxide",Colloid. Interface. Sci.371, 101-106, 2012.
 17. V. Kumar, N. Atar, M. L. Yola, Z. Üstündağ, L. Uzun, "A novel magnetic Fe@ Au core–shell nanoparticles anchored graphene oxide recyclable nanocatalyst for the reduction of nitrophenol compounds", Water. Res. 48, 210-217, 2014.
 18. M. Ahmaruzzaman, V. K. Gupta, "Rice husk and its ash as low-cost adsorbents in water and wastewater treatment", Eng. Chem. Res. 50, 13589-13613, 2011.
 19. A. Hernández, "Janus-type and Molecular MOF-based composites", Ph.D thesis, Universitat Autonoma de Barcelona,  2017.
 20. V. Butova, M. Aleksandrovich Soldatov, A. Aleksandrovich Guda, K. Andreevich Lomachenko, C. Lamberti, "Metal-organic frameworks: structure, properties, methods of synthesis and characterization", Chem. Rev. 85, 280, 2016.
 21. S. R. Batten, N. R. Champness, M. Chen, J. Garcia-Martinez, S. Kitagawa, L. Öhrström, M. O'Keeffe, M. Paik Suh, J. Reedijk, "Coordination polymers, metal–organic frameworks and the need for terminology guidelines", Cryst. Eng. Comm. 14, 3001-3004, 2012.
 22. R. K. Motkuri, J. I. A. N. Liu, C. A. Fernandez, K. Nune, P. Thallapally, B. P. McGrail, "Metal organic frameworks-synthesis and applications", Catalyst. Sep. 61-103, 2014.
 23. R. Jeffrey, M. O. Yaghi, "The pervasive chemistry of metal–organic frameworks", Chem. Soc. Rev. 38, 1213-1214, 2009.
 24. س. رسولی، ح. زارعی،" روشهای تولید و کاربردهای نانو ذرات هسته-پوسته"، 2، 70-61، 1396.
 25. K. Omar, J.T. Hupp,"Rational design, synthesis, purification, and activation of metal− organic framework materials", Chem. Res. 43, 1166-1175, 2010.
 26. C. Miriam, S. Carregal-Romero, F. M. Casula, L. Gutiérrez, M. P. Morales, I. B. Böhm, J. T. Heverhagen, D. Prosperi, W. J. Parak, "Biological applications of magnetic nanoparticles", Chem. Soc. Rev. 41, 4306-4334, 2012.
 27. G. Mínguez, E. Coronado, "Magnetic functionalities in MOFs: from the framework to the pore", Chem. Soc. Rev. 47, 533-557, 2018.
 28. R. Raffaele, L. Malfatti, M. Takahashi, A. J. Hill, P. Falcaro,"Applications of magnetic metal–organic framework composites", Mater. Chem. A. 1, 13033-13045, 2013.
 29. K. Mohamedally, "Magnetic metal–organic frameworks", Chem. Soc. Rev. 38, 1353-1379, 2009.
 30. F. Paolo, F. Lapierre, B. Marmiroli, M. Styles, Y. Zhu, M. Takahashi, A. J. Hill, C. M. Doherty, "Positioning an individual metal–organic framework particle using a magnetic field", Mater. Chem. 1, 42-45, 2013.
 31. A. Kundu, S. Anand, H. C. Verma, "A citrate process to synthesize nanocrystalline zinc ferrite from 7 to 23 nm crystallite size", Powder. Technol. 132, 131-136, 2003.
 32. M. Fernando, C. P. Cabello, R. M. Frizzarin, J. M. Estela, G. T. Palomino, V. Cerdà, "Magnetic solid-phase extraction using metal-organic frameworks (MOFs) and their derived carbons", Trends. Analyt. Chem. 90, 142-152, 2017.
 33. Zh. Xiaoli, Sh. Liu, Zh. Tang, H. Niu, Y. Cai, W. Meng, F. Wu, J. P. Giesy, "Synthesis of magnetic metal-organic framework (MOF) for efficient removal of organic dyes from water", Sci. Rep. 11849, 2015.
 34. H. Ch. Lee, M. Fantin, M. Antonietti, K. Matyjaszewski, B. V. Schmidt, "Synergic effect between nucleophilic monomers and Cu (II) metal–organic framework for visible-light-triggered controlled photo polymerization", Chem. Mater. 29, 9445-9455, 2017.
 35. Y. F. Huang, L. Zhang, L. Ma, Y. Li, Ch. Zhong, "Fe 3 O 4@ Cu/C and Fe 3 O 4@ CuO Composites Derived from Magnetic Metal–Organic Frameworks Fe 3 O 4@ HKUST-1 with Improved Peroxidase-Like Catalytic Activity", Catal. Letters. 150, 815-825, 2020.
 36. H. X. Zhao, Q. Zou, Sh. K. Sun, Ch. Yu, X. Zhang, R. J. Li, Y. Y. Fu," Theranostic metal–organic framework core–shell composites for magnetic resonance imaging and drug delivery", Chem. Sci. 7, 5294-5301, 2016.
 37. E. M. Mohamed, F. Mohamed, M. Seleim, A. K. Mohamed, "Amino-decorated magnetic metal-organic framework as a potential novel platform for selective removal of chromium (Vl), cadmium (II) and lead (II)", Hazard. Mater. 381, 120979, 2020.
 38. V. H. Nguyen, L. Giang Bach, Q. Th. Phuong Bui, T. D. Nguyen, N. Dai-Viet, H. Thi Vu, Sy T. Do,"Composite photocatalysts containing MIL-53 (Fe) as a heterogeneous photo-Fenton catalyst for the decolorization of Rhodamine B under visible light irradiation", Environ. Chem. Eng. 6, 7434-7441, 2018.
 39. E. Bahmani, Sh. Koushkbaghi, M. Darabi, A. ZabihiSahebi, A. Askari, M. Irani, "Fabrication of novel chitosan-g-PNVCL/ZIF-8 composite nanofibers for adsorption of Cr (VI), As (V) and phenol in a single and ternary systems", Carbohydr. Polym. 224, 115148, 2019.
 40. L. Guangyang, L. Lingyun, X. Huang, Sh. Zheng, X. Donghui, X. Xiaomin, Y. Zhang, H. Lin,"Determination of triazole pesticides in aqueous solution based on magnetic graphene oxide functionalized MOF-199 as solid phase extraction sorbents",Microporous Mesoporous Mater. 270, 258-264, 2018.
 41. K. Xiang, X. Song, N. Qin, Y. Cai, F. Ke,"Rational synthesis of magnetic Fe 3 O 4@ MOF nanoparticles for sustained drug delivery", Porous. Mater. 26, 813-818, 2019.
 42. S. Hui, H. Zhang, H. Mao, B. Yu, J. Han, G. Bhat,"Facile synthesis of the magnetic metal–organic framework Fe 3 O 4/Cu 3 (BTC) 2 for efficient dye removal", Environ. Chem. Letters. 17, 1091-1096, 2019.
 43. L. Lincheng, X. Yunlan, D. Zhong, N. Zhong,"CTAB-surface-functionalized magnetic MOF@ MOF composite adsorbent for Cr (VI) efficient removal from aqueous solution", Colloids Surf A Physicochem. Eng. Asp. 586, Doi: 10.1016/j.colsurfa.2019.124255, 2020.
 44. H. Stephan, F. Schröder, S. Amirjalayer, R. Schmid, R. A. Fischer, "Loading of porous metal–organic open frameworks with organometallic CVD precursors: inclusion compounds of the type [L n M] a@ MOF-5", Mater. Chem. 16, 2464-2472, 2006.
 45. W. Weixia, Y. Li, R. Zhang, D. He, H. Liu, Sh. Liao, "Metal-organic framework as a host for synthesis of nanoscale Co3O4 as an active catalyst for CO oxidation", Catal. Comm. 12, 875-879, 2011.
 46. K. Fei, L. G. Qiu, Y. P. Yuan, X. Jiang, J. F. Zhu,"Fe 3 O 4@ MOF core–shell magnetic microspheres with a designable metal–organic framework shell", Mater. Chem. 22, 9497-9500, 2012.
 47. Zh. Tong, X. Zhang, X. Yan, L. Kong, G. Zhang, H. Liu, J. Qiu, K. L. Yeung, "Synthesis of Fe3O4@ ZIF-8 magnetic core–shell microspheres and their potential application in a capillary micro reactor", Chem. Eng. 228, 398-404, 2013.
 48. Zh. Wen-wen, Q. Kuang, J. Zh. Zhou, X. J. Kong, Zh. X.  Xie, L. S. Zheng, "Semiconductor@ metal–organic framework core–shell heterostructures: a case of ZnO@ ZIF-8 nanorods with selective photoelectrochemical response", Am. Chem. Soc. 135, 1926-1933, 2013.
 49. A. Shoji, A. Kondo, K. Maeda, T. E. Mallouk, "Microporous brookite-phase titania made by replication of a metal–organic framework", Am. Chem. Soc. 135, 16276-16279, 2013.
 50. D. Hexiang, Ch. J. Doonan, H. Furukawa, R. B. Ferreira, J. Towne, C. B. Knobler, B. Wang, O. M. Yaghi, "Multiple functional groups of varying ratios in metal-organic frameworks", Sci. 327, 846-850, 2010
 51. S. Kouta, Sh. Nagata, Y. Furukawa, K. Kokado, K. Sada,"Stable and functional gold nanorod composites with a metal–organic framework crystalline shell", Chem. Mater. 25, 2565-2570, 2013.
 52. H. Liangcan, Y. Liu, J. Liu, Y. Xiong, J. Zheng, Y. Liu, Zh. Tang,"Core–Shell Noble‐Metal@ Metal‐Organic‐Framework Nanoparticles with Highly Selective Sensing Property", Chem. Inter. Edition. 52, 3741-3745, 2013.
 53. Q. L. Zhu, J. Li, Q. Xu, "Immobilizing metal nanoparticles to metal–organic frameworks with size and location control for optimizing catalytic performance", Am. Chem. Soc. 135, 10210-10213, 2013.
 54. M. Hoi Ri, D. W. Lim, M. P. Suh, "Fabrication of metal nanoparticles in metal–organic frameworks", Chem. Soc. Rev. 42, 1807-1824, 2013.
 55. L. Guang, Sh. Li, Zh. Guo, O. K. Farha, B. G. Hauser, X. Qi, Y. Wang, "Imparting functionality to a metal–organic framework material by controlled nanoparticle encapsulation", Nat. Chem. 4, 310-316, 2012.
 56. P. Camille, T. J. Bandosz,"MOF–graphite oxide composites: combining the uniqueness of graphene layers and metal–organic frameworks", Adv. Mater. 21, 4753-4757, 2009.
 57. Zh. Liu, K. P. Loh, "A Graphene oxide and copper‐centered metal organic framework composite as a tri‐functional catalyst for HER, OER, and ORR", Adv. Fun. Mater. 23, 5363-5372, 2013.
 58. B. Dario, K. M. Nairn, M. Gimona, A. J. Hill, P. Falcaro,"Fast synthesis of MOF-5 microcrystals using sol− gel SiO2 nanoparticles", Chem. Mater. 23, 929-934, 2011.
 59. A. Adham, M. Forster, R. Clowes, D. Bradshaw, P. Myers, H. Zhang, "Silica SOS@ HKUST-1 composite microspheres as easily packed stationary phases for fast separation", Mater. Chem. 1, 3276-3286, 2013.
 60. A. Sonia, J. Canivet, D. Farrusseng, "Engineering structured MOF at nano and macroscales for catalysis and separation", Mater. Chem. 21, 7582-7588, 2011.
 61. S. Norbert, Sh. Biswas, "Synthesis of metal-organic frameworks (MOFs): routes to various MOF topologies, morphologies, and composites", Chem. Rev. 112, 933-969, 2012.
 62. Y. Jian, L. Jin, X. Zhao, X. Qian, M. Dong, "Superior adsorption performance of metal-organic-frameworks derived magnetic cobalt-embedded carbon microrods for tri phenylmethane dyes",Colloid. Interface. Sci. 536, 483-492, 2019.
 63. Z. Claudia, R. Campesi, F. Cuevas, E. Leroy, P. Dibandjo, Ch. Volkringer, Th. Loiseau, G. Férey, M. Latroche, "Pd nanoparticles embedded into a metal-organic framework: synthesis, structural characteristics, and hydrogen sorption properties", Am. Chem. Soc. 132, 2991-2997, 2010.
 64. O. Shekhah, H. Wang, M. Paradinas, C. Ocal, "B. Schu pbach, A. Terfort, D. Zacher, RA Fischer and C. Wo ll", Nat. Mater. 8, 481-484, 2009.
 65. M. Carmen, O. Shekhah, H. Wang, Ch. Wöll, C. Ocal,"The controlled growth of oriented metal–organic frameworks on functionalized surfaces as followed by scanning force microscopy", Phys. Chem. Chem. Phys.10, 7257-7261, 2008.
 66. O. Shekhah, H. Wang, T. Strunskus, P. Cyganik, D. Zacher, R. Fischer, and Ch Wöll, "Layer-by-layer growth of oriented metal organic polymers on a functionalized organic surface", Langmiur. 23, 7440-7442, 2007.
 67. Sh. Osama, H. Wang, S. Kowarik, F. Schreiber, M. Paulus, M. Tolan, Ch. Sternemann, "Step-by-step route for the synthesis of metal− organic frameworks", Am. Chem. Soc.129, 15118-15119, 2007.
 68. M. Soichiro, R. Makiura, O. Sakata, H. Kitagawa, "Highly crystalline nanofilm by layering of porphyrin metal− organic framework sheets", Am. Chem. Soc. 133, 5640-5643, 2011.
 69. M. Rie, S. Motoyama, Y. Umemura, H. Yamanaka, O. Sakata, H. Kitagawa, "Surface nano-architecture of a metal–organic framework", Nat. Mater. 9, 565-571, 2010.
 70. Sh. Naeimi, H. Faghihian, "Modification and magnetization of MOF (HKUST-1) for the removal of Sr2+ from aqueous solutions. Equilibrium, kinetic and thermodynamic modeling studies", Sep. Sci. Technol. 52, 2899-2908, 2017.
 71. Sh. Osama, H. Wang, S. Kowarik, F. Schreiber, M. Paulus, M. Tolan, Ch. Sternemann, "Step-by-step route for the synthesis of metal− organic frameworks", Am. Chem. Soc. 129, 15118-15119, 2007.
 72. W. Rong, Q. L. Li, Ch. Zhu, Y. Zhang, G. F. Qiao, K. Y. Lei, P. Du, W. Jiang, "Preparation and Characterization of Functionalized Metal–Organic Frameworks with Core/Shell Magnetic Particles (Fe3O4@ SiO2@ MOFs) for Removal of Congo Red and Methylene Blue from Water Solution", Chem. Eng. Data. 64, 2455-2463, 2019.
 73. Y. Wu, M. Zhou, Sh. Li, Z. Li, J. Li, B. Wu, G. Li, F. Li, X. Guan, "Magnetic Metal–Organic Frameworks: γ‐Fe2O3@ MOFs via Confined In Situ Pyrolysis Method for Drug Delivery", Small. 10, 2927-2936, 2014.
 74. I. Inhar, J. Hernando, R.  M. Daniel, D. Maspoch, "Metal–organic spheres as functional systems for guest encapsulation", Angew. Chem. Int. Ed. 48, 2325-2329, 2009.
 75. R. Martin, K. Gedrich, T. Freudenberg, E. Kockrick, T. Dellmann, S. Kaskel, "Heating and separation using nanomagnet-functionalized metal–organic frameworks", Chem. Commun. 47, 3075-3077, 2011.
 76. Zh.Wang, F. Liang, C. Li, L. G. Qiu, Y.P. Yuan, F.M. Peng, X. Jiang, A.J. Xie, Y.H. Shen, J.F. Zhu,"Microwave-enhanced synthesis of magnetic porous covalent triazine-based framework composites for fast separation of organic dye from aqueous solution", Hazard. Mater.186, 984-990, 2011.
 77. F. Paolo, F. Normandin, M. Takahashi, P. Scopece, H. Amenitsch, S. Costacurta, C. M. Doherty, "Dynamic Control of MOF‐5 Crystal Positioning Using a Magnetic Field", Adv. Mater. 23, 3901-3906, 2011.
 78. A. Bagheri, M. Taghizadeh, M. Behbahani, A. Asgharinezhad, M. Salarian, A. Dehghani, H. Ebrahimzadeh, M. Amini, "Synthesis and characterization of magnetic metal-organic framework (MOF) as a novel sorbent, and its optimization by experimental design methodology for determination of palladium in environmental samples", Talanta. 99, 132-139, 2012.
 79. S. Mrinal, D. Bhuyan, L. Saikia, "Facile synthesis of Fe 3 O 4 nanoparticles on metal organic framework MIL-101 (Cr): characterization and catalytic activity", Chem. 39, 64-67, 2015.
 80. L. Huaping, H. Liu, J. Zhang, Y. Cheng, C. Zhang, X. Fei, Y. Xian, "Platinum nanoparticle encapsulated metal–organic frameworks for colorimetric measurement and facile removal of mercury (II) ", ACS Appl. Mater. Interfaces. 9, 40716-40725, 2017.
 81. D. Gagan, J. P. Singh, R. C. Srivastava, H. M. Agrawal, R. J. Chaudhary, "Structural, magnetic and optical studies of nickel ferrite thin films", Adv. Mater. Lett 3, 21-26, 2012.
 82. D. Zins, K. Nakatsuka, F. Gendron, M. Rivoire, "Evidence of reentrant behavior in nanoparticles of ferrite in ferrofluids", Magn. Magn. Mater. 201, 84-87, 1999.
 83. J. Abdi, N. M. Mahmoodi, M. Vossoughi, I. Alemzadeh, "Synthesis of magnetic metal-organic framework nanocomposite (ZIF-8@ SiO2@ MnFe2O4) as a novel adsorbent for selective dye removal from multicomponent systems",Micropor. Mesopor. Mat. 273, 177-188, 2019.
 84. X. Q. Zhan, X.Y. Yu, F. Ch. Tsai, N. Ma, H. L. Liu, Y. Han, L. Xie, T. Jiang, D. Shi, Y. Xiong, "Magnetic MOF for AO7 Removal and Targeted Delivery", Crystals. 8, Doi: 10.3390/cryst8060250, 2018.
 85. S. Aslam, J. Zeng, F. Subhan, M. Li, F. Lyu, Y. Li, Z. Yan, "In situ one-step synthesis of Fe3O4@ MIL-100 (Fe) core-shells for adsorption of methylene blue from water",Colloid Interface Sci. Commun. 505, 186-195, 2017.
 86. Y. Qingxiang, Sh. Ren, Q. Zhao, R. Lu, Ch. Hang, Zh. Chen, H. Zheng, "Selective separation of methyl orange from water using magnetic ZIF-67 composites", Chem. Eng. 333, 49-57, 2018.
 87. Sh. Yanming, L. Zhou, Ch. Bao, J. Ma, M. Liu, F. Wang, "Magnetic responsive metal–organic frameworks nanosphere with core–shell structure for highly efficient removal of methylene blue", Chem. Eng. 283, 1127-1136, 2016.