بررسی مشکلات زیست‌محیطی ناشی از پساب رنگرزی با مواد رنگزای طبیعی

نوع مقاله : نشریه ویژه رنگ و فرش

نویسنده

دانشیار، دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه یزد

چکیده

یکی از مشکلات اساسی و مهم در واحدهای رنگرزی صنعت نساجی، حجم آلاینده‌های تولید شده آن بوده که سلامت محیط‌زیست را از طریق آلودگی آبهای زیرزمینی به خطر انداخته است. مواد رنگزای طبیعی با وجود عدم ایجاد حساسیت‌های تنفسی و پوستی و سازگاری خوب با انسان و طبیعت، با ایجاد پساب ‌می‌توانند باعث مشکلات زیست‌محیطی شوند. پساب‌‌‌های رنگرزی ایجاد شده غالبا شامل یون‌‌‌های فلزی و ترکیبات رنگی هستند که می‌‌‌توانند برای سلامتی موجودات مضر بوده و موجب بیماری‌های مختلفی شوند. معمولا در طی فرآیند رنگرزی از مواد رنگزای مختلف طبیعی مانند روناس، اسپرک، پوست گردو و قرمزدانه با غلظت‌‌‌های مختلف استفاده شده و در کنار روش‌های رنگرزی پیش کرومی، هم‌زمان و پس کرومی، دندانه‌‌‌های مختلفی مانند سولفات آلومینیم، سولفات مس و دی کرومات پتاسیم می‌تواند بکار گرفته شود. در این تحقیق، مطالعه مروری بر تاثیر استفاده از این مواد رنگزا، انواع دندانه‌‌‌های کاربردی و روش‌‌‌های مختلف رنگرزی بر عواملی مانند BOD، COD و TDS پساب‌‌‌های حاصله صورت گرفته است. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of Environmental Problems Caused by Dyeing Effluent with Natural Dyes

نویسنده [English]

 • Mohammad Khajeh Mehrizi
Textile Engineering Department, Yazd University
چکیده [English]

One of the main and essential problems in the dyeing units of the textile industry is the volume of pollutants produced, which has endangered the health of the environment through ground water pollution. Despite not causing respiratory and skin allergies and good compatibility with humans and nature, natural dyes can cause environmental problems by creating effluents. The resulting dyeing effluents often contain metal ions and colored compounds that can be harmful to the health of organisms and cause various diseases. Usually, different natural dyes such as madder, weld, walnut shell, and cochineal are used with different concentrations during the dyeing process. Besides, along with pre, simultaneous and post-mordanting methods, various mordants such as aluminum sulfate, copper sulfate, and potassium dichromate are applied. In this research, a review study has been conducted on the effect of using these dyes, types of applied mordant, and different dyeing methods on parameters such as BOD, COD, and TDS of resulted effluents.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Natural dyes
 • Metal mordant
 • Dyeing effluent
 • Environmental problems
 1. T. Karthik , R. Rathinamoorthy, "Recycling and reuse of textile effluent sludge", Springer science, 213-257, Doi: 10.1007/978-981-287-643-0_9, 2015.
 2. م. خواجه مهریزی، ز. شاهی، "مطالعه عومل موثر بر حذف فلزات سنگین از پساب با استفاده از مواد جاذب (زیستی- طبیعی)"، نشریه علمی مطالعات در دنیای رنگ، 9، 26-15، 1398.
 3. A. Kaur, S. Sharma, "Removal of heavy metals from waste water by using various adsorbents- a review", Ind. J. Sci. Techno. 10, 1-14, 2017.
 4. V. V. Iyer, "Embrace a Gift of Nature: A Proposal for Commercializing Natural Eco-Dyes for the Textile Industry", https://www.law.georgetown.edu/environmental-law-review/wp-content/uploads/sites/18/2019/12/Embrace-a-Gift-of-Nature-A-Proposal-for-Commercializing-Natural-Eco-Dyes-for-the-Textile-Industry.pdf, 2019.
 5. چالکش امیری، "اصول تصفیه اب و پسابهای صنعتی"، دانشگاه پیام نور، 1389.
 6. P. Ray," Environmental pollution and cancer", J. Sci. Ind. Res. 45, 370–376, 1986.
 7. EG. Solozhenko, N. Soboleva, V. Goncharuk, "Decolorization of azo dye solutions by fenton oxidation", Water Res. 29, 2–7, 1995.
 8. T. Karthik, D. Gopalakrishnan, "Impact of textiles on environmental issues, Part—III", Asian Dyer, 9, 40–43, 2013.
 9. O. Bello, A. Inyinbor, A. Dada, A. Oluyori, "Impact of Nigerian textile industry oneconomy and environment: a review", Int. J. Basic Appl. Sci. 13, 98–106, 2013.
 10. S. Saxena, A. S. M. Raja, "Natural Dyes: Sources, Chemistry, Application and Sustainability Issues", Springer, Sangapour, 37-80, 2014.
 11. ا، حاجی، رنگزاهای طبیعی، علم و فناوری، دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند، بیرجند، ایران، 1395.
 12.  D. Sharma, "Pigment extraction from Fungus for textile dyeing", Indian  J. Fiber & Text. Res. 37, 68-73, 2012.
 13. F. Alihosseini, "Biosynthesis of colorants from microorganisms and their application on textile materials", agricultural and environmental chemistry", University of colifornia Davis, 2009.
 14. S. S. Muthu, Handbook of sustainable apparel production, CRC press, 333-350, 2015.
 15. T. Sajed, A. Haji, M. Khajeh Mehrizi, M. Nasiri Boroumand, " Modification of wool protein fiber with plasma and dendrimer: Effects on dyeing with cochineal", I. J. Bio. Macr. 107, 642-653, 2018.
 16. N. Ashrafi, K. Gharanjig, M. Hosseinnezhad, M. Khajeh Mehrizi, H. Imani, N. Razani, "Dyeing Properties and Color Fabrics Using Natural Dye and Mordant", Prog. Color Colorants Coat. 11, 79-83, 2018.
 17. D. A. Yaseen1, M. Scholz, " Textile dye wastewater characteristics and constituents of synthetic efuents: a critical review", Int. J. Sci. Environ. Technol. 16, 1193–1226, 2019.
 18. م. خواجه مهریزی، س. م.  طباطبائی، م. توانا، "بررسی میزان الایندگی پساب رنگرزی با رنگزاهای طبیعی"، همایش ملی مواد رنگزا، محیط زیست و توسعه پایدار، تهران، ایران، 1397.
 19. M. Anandhan, T. Prabaharan, "Environmental Impacts of Natural Dyeing Process Using Pomegranate Peel Extract as a Dye", Int. J. Appl. Eng. Res. 13, 7765-7771, 2018.
 20. W. Handayani,  A. I. Kristijanto,  A. R. Hunga, "Are natural dyes eco-friendly? A case study on water usage and wastewater characteristics of batik production by natural dyes application", Sustainable Wat. Man. Doi:10.1007/s40899-018-0217-9, 2018,
 21. P.M. Chan, C.W.M. Yuen, K.W. Yeung, "The effect of natural dye effluent on the environment", Res. J. Tex. Apparel. 6, 57-62, 2002.
 22. K, Elsahida, A. M., Fauzi, I, Sailah, I. Z., Siregar, "Sustainability of the use of natural dyes in the textile industry", IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science, 399, 1-8, 2019.
 23. Ch. W. Stewart, "A Comparative study of the environmental impacts of standardized dyeing systems using natural and synthetic dyes on knitted cotton fabric", Ph.D. thesis, North carolina state university, USA, 2017.
 24. T.C. Santos, "Natural Dyes: Structure Modification and Environmental Properties", Ph.D. thesis, North Carolina State University, USA, 2018.