بهبود فعالیت کاتالیزور نوری به واسطه اثر پیزوالکتریک در حذف ماده رنگزا از پساب

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 پژوهشگر پسادکتری، دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه یزد، یزد، ایران، صندوق پستی 741-89195.

2 استادیار، دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه یزد، یزد، ایران، صندوق پستی 741-89195.

چکیده

امروزه فرآیند کاتالیزوری نوری به‌عنوان یکی از روش‌های اکسیدشدن پیشرفته در حذف آلاینده‌های زیست‌محیطی مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است. به منظور افزایش بازده و کارایی این فرآیند، اثر پیزوکاتالیزور نوری به عنوان یکی از موثرترین روش‌های بهبود فعالیت کاتالیزوری نوری پیشنهاد گردیده است. در سال‌های اخیر تلاش‌های زیادی در زمینه تصفیه پساب‌های رنگی با استفاده از ترکیبات با فعالیت کاتالیزوری نوری انجام شده است. با این حال مطالعات اندکی به استفاده از خاصیت پیزوکاتالیزور نوری جهت بهبود عملکرد کاتالیزور نوری مواد (پیزوکاتالیزور نوری) اشاره کرده است. در این مطالعه، مروری جامع بر ویژگی‌های کاتالیزوری نوری، پیزوکاتالیزور و پیزوکاتالیزوری نوری و پتانسیل ترکیبات با این ویژگی در حذف ماده رنگزا از پساب انجام شده است. همچنین با بررسی مقالات مختلف، راهکارهایی برای افزایش عملکرد کاتالیزور نوری و کاربردهای پیشرفته پیزوکاتالیزور و پیزوکاتالیزور نوری ارائه شده است. در نهایت نیز پیزوکاتالیزور نوری به عنوان بهترین گزینه جهت حذف ماده رنگزا از پساب معرفی شده‌ است. تجزیه پیزوکاتالیزور نوری ماده رنگزا، کارایی پیزوالکتریک را در شکل‌گیری فرآیند پیزوکاتالیزور نشان می‌دهد. این فرآیند می‌تواند به جداسازی جفت الکترون-حفره‌های ایجاد شده در اثر نور کمک کند و منجر به هم‌افزایی بین خواص کاتالیزور نوری و پیزوکاتالیزور شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Enhancing Photocatalytic Activity by Piezoelectric Effect in Dye Removal from Wastewater

نویسندگان [English]

  • Bentolhoda Hadavi Moghadam 1
  • Mahdi Hasanzadeh 2
1 Department of Textile Engineering, Yazd University, Yazd, IranDepartment of Textile Engineering, Yazd University, P. O. Box: 89195-741, Yazd, Iran.
2 Department of Textile Engineering, Yazd University, P. O. Box: 89195-741, Yazd, Iran.
چکیده [English]

Nowadays, the photocatalytic process, one of the advanced oxidation methods for removing environmental pollutants, has attracted tremendous research interest. The piezo-photocatalytic effect has been proposed as one of the most effective methods to improve photocatalytic activity to increase the efficiency and effectiveness of advanced oxidation methods. Many recent efforts have been made in dye wastewater treatment using photocatalytic compounds. However, few studies have suggested using piezocatalytic properties to improve the photocatalytic performance of materials (piezo-photocatalysts). This study reviews compounds' photocatalytic, piezocatalytic, and piezo-photocatalytic properties with these properties and their potential in removing dyes from wastewater. Also, considering the literature, the approaches to increase the performance of photocatalysts and advanced applications of piezocatalysts and piezo-photocatalysts have been presented. Finally, piezo-photocatalyst has been introduced as the best approach to remove dyes from wastewater. Piezo-photocatalytic dye decomposition shows the piezoelectric efficiency in developing the piezocatalytic process. This process can promote the separation of photo-induced electron-hole pairs and lead to the synergistic effect between photocatalytic and piezocatalytic properties.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dye wastewater
  • Photocatalyst
  • Piezocatalyst
  • Piezo-photocatalyst
1.     H. Shahriyari Far, M. Hasanzadeh, M. Nashtaei, M. Rabbani, A. Haji, B.Hadavi Moghadam, "PPI-Dendrimer-Functionalized Magnetic Metal–Organic Framework (Fe3O4@MOF@PPI) with High Adsorption Capacity for Sustainable Wastewater Treatment", ACS Appl Mater Interfaces. 12, 25294–25303, 2020. 
2.     M. Hasanzadeh, A. Simchi, H.S. Far, Kinetics and adsorptive study of organic dye removal using water-stable nanoscale metal organic frameworks, Mater. Chem. Phys. 233 267–275, 2019.
3.     M. Hasanzadeh, A. Simchi, H. Shahriyari Far, Nanoporous composites of activated carbon-metal organic frameworks for organic dye adsorption: Synthesis, adsorption mechanism and kinetics studies, J. Ind. Eng. Chem. 81, 405–414, 2020.
4.     A. Popa, D. Toloman, M. Stan, M. Stefan, T. Radu, G. Vlad, S. Ulinici, G. Baisan, S. Macavei, L. Barbu-Tudoran, O. Pana, Tailoring the RhB removal rate by modifying the PVDF membrane surface through ZnO particles deposition, J. Inorg. Organomet. Polym. Mater. 31, 1642–1652, 2021.
5.     J. Huang, J. Hu, Y. Shi, G. Zeng, W. Cheng, H. Yu, Y. Gu, L. Shi, K. Yi, Evaluation of self-cleaning and photocatalytic properties of modified g-C 3 N 4 based PVDF membranes driven by visible light, J. Colloid Interface Sci. 541, 356–366, 2019.
6.     H.M. Lin, K.S. Chang, Synergistic piezophotocatalytic and photoelectrochemical performance of poly(vinylidene fluoride)-ZnSnO3 and poly(methyl methacrylate)-ZnSnO3 nanocomposites, RSC Adv. 7, 30513–30520, 2017.
7.     S. Teixeira, P.M. Martins, S. Lanceros-Méndez, K. Kühn, G. Cuniberti, Reusability of photocatalytic TiO 2 and ZnO nanoparticles immobilized in poly(vinylidene difluoride)-co-trifluoroethylene, Appl. Surf. Sci. 384, 497–504, 2016.
8.     B. Tang, H. Chen, Y. He, Z. Wang, J. Zhang, J. Wang, Influence from defects of three-dimensional graphene network on photocatalytic performance of composite photocatalyst, Compos. Sci. Technol. 150, 54–64, 2017.
9.     Y. Liu, D. Zhang, The preparation of reduced graphene oxide-TiO2 composite materials towards transparent, strain sensing and photodegradation multifunctional films, Compos. Sci. Technol. 137, 102–108, 2016.
10.A. Hänninen, E. Sarlin, I. Lyyra, T. Salpavaara, M. Kellomäki, S. Tuukkanen, Nanocellulose and chitosan based films as low cost, green piezoelectric materials, Carbohydr. Polym. 202, 418–424, 2018. 
11.J. Defebvin, S. Barrau, J. Lyskawa, P. Woisel, J.M. Lefebvre, Influence of nitrodopamine-functionalized barium titanate content on the piezoelectric response of poly(vinylidene fluoride) based polymer-ceramic composites, Compos. Sci. Technol. 147, 16–21, 2017.
12.H.J. Ye, W.Z. Shao, L. Zhen, Crystallization kinetics and phase transformation of poly(vinylidene fluoride) films incorporated with functionalized baTiO3 nanoparticles, J. Appl. Polym. Sci. 129, 2940–2949, 2013.
13.S. Tu, Y. Guo, Y. Zhang, C. Hu, T. Zhang, T. Ma, H. Huang, Piezocatalysis and Piezo-Photocatalysis: Catalysts Classification and Modification Strategy, Reaction Mechanism, and Practical Application, Adv. Funct. Mater. 30, 1–31, 2020.
14.L. Pan, S. Sun, Y. Chen, P. Wang, J. Wang, X. Zhang, J.J. Zou, Z.L. Wang, Advances in Piezo-Phototronic Effect Enhanced Photocatalysis and Photoelectrocatalysis, Adv. Energy Mater. 10, 1–25, 2020.
15.B.H. Moghadam, M. Hasanzadeh, A. Simchi, Self-Powered Wearable Piezoelectric Sensors Based on Polymer Nanofiber-Metal-Organic Framework Nanoparticle Composites for Arterial Pulse Monitoring, ACS Appl. Nano Mater. 3, 8742–8752, 2020.
16.H. Lin, Z. Wu, Y. Jia, W. Li, R.K. Zheng, H. Luo, Piezoelectrically induced mechano-catalytic effect for degradation of dye wastewater through vibrating Pb(Zr0.52Ti0.48)O3 fibers, Appl. Phys. Lett. 104, 1–5, 2014.
17.L. Chen, Y. Jia, J. Zhao, J. Ma, Z. Wu, G. Yuan, X. Cui, Strong piezocatalysis in barium titanate/carbon hybrid nanocomposites for dye wastewater decomposition, J. Colloid Interface Sci. 586, 758–765, 2021.
18.W. Qian, K. Zhao, D. Zhang, C.R. Bowen, Y. Wang, Y. Yang, Piezoelectric Material-Polymer Composite Porous Foam for Efficient Dye Degradation via the Piezo-Catalytic Effect, ACS Appl. Mater. Interfaces. 11, 27862–27869, 2019.
19.C. Jin, D. Liu, J. Hu, Y. Wang, Q. Zhang, L. Lv, F. Zhuge, The role of microstructure in piezocatalytic degradation of organic dye pollutants in wastewater, Nano Energy. 59, 372–379, 2019.
20.W.T. Yein, Q. Wang, Y. Liu, Y. Li, J. Jian, X. Wu, Piezo-potential induced molecular oxygen activation of defect-rich MoS2 ultrathin nanosheets for organic dye degradation in dark, J. Environ. Chem. Eng. 8, 103626, 2020.
21.J. Shi, W. Zeng, Z. Dai, L. Wang, Q. Wang, S. Lin, Y. Xiong, S. Yang, S. Shang, W. Chen, L. Zhao, X. Ding, X. Tao, Y. Chai, Piezocatalytic Foam for Highly Efficient Degradation of Aqueous Organics, Small Sci. 1, 2000011, 2021.
22.X. Ning, A. Hao, Y. Cao, J. Hu, J. Xie, D. Jia, Effective promoting piezocatalytic property of zinc oxide for degradation of organic pollutants and insight into piezocatalytic mechanism, J. Colloid Interface Sci. 577, 290–299, 2020.
23.G. Singh, M. Sharma, R. Vaish, Exploring the piezocatalytic dye degradation capability of lithium niobate, Adv. Powder Technol. 31, 1771–1775, 2020.
24.J. Close, J. Ip, K.H. Lam, Water recycling with PV-powered UV-LED disinfection, Renew. Energy. 31, 1657–1664, 2006.
25.Y Luo, L Cao, J Huang, L Feng, C. Yao, A new approach to preparing Bi2Zr2O7 photocatalysts for dye degradation, Mater. Res. Express. 5, 015039, 2018.
26.J. Ma, J. Ren, Y. Jia, Z. Wu, L. Chen, N.O. Haugen, H. Huang, Y. Liu, High efficiency bi-harvesting light/vibration energy using piezoelectric zinc oxide nanorods for dye decomposition, Nano Energy. 62, 376–383, 2019.
27.Y. Bai, J. Zhao, Z. Lv, K. Lu, Enhanced piezocatalytic performance of ZnO nanosheet microspheres by enriching the surface oxygen vacancies, J. Mater. Sci. 55, 14112–14124, 2020.
28.S. Xu, W. Qian, D. Zhang, X. Zhao, X. Zhang, C. Li, C.R. Bowen, Y. Yang, A coupled photo-piezo-catalytic effect in a BST-PDMS porous foam for enhanced dye wastewater degradation, Nano Energy. 77, 105305, 2020.
29.M. Laurenti, N. Garino, N. Garino, G. Canavese, S. Hernandéz, V. Cauda, Piezo- And Photocatalytic Activity of Ferroelectric ZnO:Sb Thin Films for the Efficient Degradation of Rhodamine-β dye Pollutant, ACS Appl. Mater. Interfaces. 12, 25798–25808, 2020.
30.L. Hao, H. Huang, Y. Guo, Y. Zhang, Multifunctional Bi2O2(OH)(NO3) Nanosheets with {001} Active Exposing Facets: Efficient Photocatalysis, Dye-Sensitization, and Piezoelectric-Catalysis, ACS Sustain. Chem. Eng. 6, 1848–1862, 2018.
31.Z. Liu, K. Zhao, G. Xing, W. Zheng, Y. Tang, One-step synthesis of unique thorn-like BaTiO3–TiO2 composite nanofibers to enhance piezo-photocatalysis performance, Ceram. Int. 47, 7278–7284, 2021.
32.H. You, Z. Wu, Y. Jia, X. Xu, Y. Xia, Z. Han, Y. Wang, High-efficiency and mechano-/photo- bi-catalysis of piezoelectric-ZnO@ photoelectric-TiO2 core-shell nanofibers for dye decomposition, Chemosphere. 183 (2017) 528–535, 2017.
33.H. He, Y. Fu, W. Zang, Q. Wang, L. Xing, Y. Zhang, X. Xue, A flexible self-powered T-ZnO/PVDF/fabric electronic-skin with multi-functions of tactile-perception, atmosphere-detection and self-clean, Nano Energy. 31, 37–48, 2017. 
34.W. Gao, Q. Liu, S. Zhang, Y. Yang, X. Zhang, H. Zhao, W. Qin, W. Zhou, X. Wang, H. Liu, Y. Sang, Electromagnetic induction derived micro-electric potential in metal-semiconductor core-shell hybrid nanostructure enhancing charge separation for high performance photocatalysis, Nano Energy. 71, 104624, 2020.
35.J. Wu, W. Wang, Y. Tian, C. Song, H. Qiu, H. Xue, Piezotronic effect boosted photocatalytic performance of heterostructured BaTiO3/TiO2 nanofibers for degradation of organic pollutants, Nano Energy. 77, 105122, 2020.
36.Y. Feng, H. Li, L. Ling, S. Yan, D. Pan, H. Ge, H. Li, Z. Bian, Enhanced Photocatalytic Degradation Performance by Fluid-Induced Piezoelectric Field, Environ. Sci. Technol. 52, 7842–7848, 2018.
37.C. Sun, Y. Fu, Q. Wang, L. Xing, B. Liu, X. Xue, Ultrafast piezo-photocatalytic degradation of organic pollutions by Ag2O/tetrapod-ZnO nanostructures under ultrasonic/UV exposure, RSC Adv. 6, 87446–87453, 2016.
38.J. Yuan, X. Huang, L. Zhang, F. Gao, R. Lei, C. Jiang, W. Feng, P. Liu, Tuning piezoelectric field for optimizing the coupling effect of piezo-photocatalysis, Appl. Catal. B Environ. 278, 119291, 2020. 
39.M. Ismail, Z. Wu, L. Zhang, J. Ma, Y. Jia, Y. Hu, Y. Wang, High-efficient synergy of piezocatalysis and photocatalysis in bismuth oxychloride nanomaterial for dye decomposition, Chemosphere. 228, 212–218, 2019.