بررسی اثر دما بر سنتز نقاط کوانتومی گرافن به روش پیرولیز حرارتی و تأثیر آن بر خواص نورتابی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه مهندسی مواد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران، کدپستی: ٣٤١٤٨٩٦٨١٨.

2 دانشیار، گروه مهندسی مواد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران، کدپستی: ٣٤١٤٨٩٦٨١٨.

3 استاد، گروه مهندسی مواد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران، کدپستی: ٣٤١٤٨٩٦٨١٨.

چکیده

در این مقاله، نقاط کوانتومی گرافن، نانو ساختارهای صفر بعدی از جنس گرافن هستند که اندازه آن کمتر از 100 نانومتر بوده و شامل یک یا چند لایه گرافن هستند. یکی از ویژگی‌های مهم این مواد، وجود ساختار گرافن در آن است که بلورینگی زیاد با یک ساختار کربنی چندگانه از نوع SP2 را برای آن به ارمغان می‌آورد. نقاط کوانتومی گرافنی به سبب ساختار و شکل منحصر به‌ فردی که دارند، کاربردهای بسیاری را پیدا کرده‌اند. این عامل باعث شده است روش‌های سنتز مختلفی برای این ماده پیشنهاد شود. در پژوهش حاضر نقاط کوانتومی گرافن با هزینه کم و بدون نیاز به تجهیزات خاص به روش پیرولیز حرارتی سنتز شد. برای این کار از منبع طبیعی سیتریک اسید استفاده و تأثیر دما بر خواص محصول نهایی به کمک آزمون‌های طیف‌سنجی زیر قرمز و فوتولومیسانس بررسی شد. نتایج حاصله نشان داد که با افزایش دما توزیع اندازه ذرات سنتز شده پهن‌تر شده و به تبع آن خواص نورتابی نیز تغییر کرده و سهم تابش نور سبز افزایش می‎یابد. دمای 220 درجه سانتی‌گراد به عنوان دمای بهینه سنتز نانو ذرات نقاط کوانتومی با تابش آبی تعیین شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Temperature on the Synthesis of Graphene Quantum Dots by Thermal Pyrolysis Method and Its Effect on Photoluminescence Properties

نویسندگان [English]

  • Sahand Kavand 1
  • Arman Sedghi 2
  • Saeed Baghshahi 3
1 Department of Materials Engineering, Faculty of Engineering, Imam Khomeini International University, P. O. Code: 3414896818, Qazvin, Iran.
2 Department of Materials Engineering, Faculty of Engineering, Imam Khomeini International University, P. O. Code: 3414896818, Qazvin, Iran.
3 Department of Materials Engineering, Faculty of Engineering, Imam Khomeini International University, P. O. Code: 3414896818, Qazvin, Iran
چکیده [English]

In this paper, Graphene quantum dots are zero-dimensional nanostructures of graphene whose size is less than 100 nm and contain one or more graphene layers. One of the essential features of these materials is the presence of graphene structure, which brings high crystallinity with a multiple carbon structure of SP2 type. Graphene quantum dots have many applications due to their unique structure and shape. This factor has caused various synthesis methods to be proposed for this substance. The present study synthesized graphene quantum dots at low cost and without needing special equipment by the thermal pyrolysis method. For this purpose, the Inorganic source of citric acid was used, and the effect of temperature on the final product was investigated with the help of infrared spectroscopy, and photoluminescence tests. The results showed that with increasing temperature, the size distribution of the synthesized particles became wider. As a result, the luminescent properties also changed, and the contribution of green light emission increased. The temperature of 220°C was determined as the optimum temperature for synthesizing quantum dot nanoparticles with blue emission.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Graphene quantum dots
  • Thermal pyrolysis
  • Citric acid
  • Photoluminescent
1. XT. Zheng, A. Ananthanarayanan, KQ. Luo, P. Chen, "Glowing graphene quantum dots, and carbon dots: Properties, syntheses, and biological applications", Small. 11, 1620-1636, 2015.
2. Y. Wang, A.Hu, "Carbon quantum dots: Synthesis, properties, and applications", J. Mater. Chem. C. 2, 6921–6939, 2014. 
3. X. Hai, J. Feng, X. Chen, J. Wang, "Tuning the optical properties of graphene quantum dots for biosensing and bioimaging", J. Mater. Chem. B. 6, 3219–3234, 2018.
4. J. Shen, Y. Zhu, X. Yang, J. Zong, J. Zhang, C. Li, "One-pot hydrothermal synthesis of graphene quantum dots surface-passivated by polyethylene glycol and their photoelectric conversion under near-infrared light", New J. Chem. 36, 97–101, 2012.
5. CO. Kim, SW. Hwang, S. Kim, DH. Shin, SS. Kang, JM. Kim, "High-performance graphene-quantum-dot photodetectors", Sci. Rep. 4, 4–9, 2014.
6. S. Kundu, VK. Pillai, "Synthesis and characterization of graphene quantum dots", Phys. Sci. Rev. 5, 1–35, 2020.
7. S. Zhu, J. Zhang, C. Qiao, S. Tang, Y. Li, W. Yuan, "Strongly green-photoluminescent graphene quantum dots for bioimaging applications", Chem. Commun. 47, 6858–6860, 2011.
8. S. Zhu, J. Shao, Y. Song, X. Zhao, J. Du., L. Wang, H. Wang, K. Zhang, J. Zhang, B. Yang. "Investigating the surface state of graphene quantum dots", Nanoscale, 7, 7927-7933, 2015.
9. KS. Samra, A. Singh, "Facile synthesis of graphene quantum dots and their optical characterization, Fullerenes Nanotubes Carbon", Nanostruct. 29, 638–642, 2021.
10. V. Bressi, A. Ferlazzo, D. Iannazzo, C. Espro, "Graphene quantum dots by eco-friendly green synthesis for electrochemical sensing: Recent advances and future perspectives", Nano Mater. 11, 2021.
11. X. Wu, F. Tian, W. Wang, J. Chen, M. Wu, JX. Zhao, "Fabrication of highly fluorescent graphene quantum dots using L-glutamic acid for in vitro/in vivo imaging and sensing", J. Mater. Chem. C. 1, 4676–4684, 2013.
12. Sk. MA, A. Ananthanarayanan, L. Huang, KH. Lim, P. Chen, "Revealing the tunable photoluminescence properties of graphene quantum dots", J. Mater. Chem. C. 2, 6954-6960, 2014. 
13. P. Pimpang. R. Sumang, S. Choopun, "Effect of concentration of citric acid on size and optical properties of fluorescence graphene quantum dots prepared by tuning carbonization degree", Chiang Mai J. Sci. 45, 2005-2014, 2018.
14. M, Shahab, S Ebrahim. M. Soliman. "Graphene Quantum Dots Prepared From Glucose as Optical Sensor for Glucose", J. Lumin. 184, 110-116, 2017, 
15. W. Dong, J. Shao, S. Chen, H. Li, R. Wang, Y. Chi, X. Lin, G. Chen, "Blue luminescent graphene quantum dots and graphene oxide prepared by tuning the carbonization degree of citric acid", Carbon. 50, 4738-4743, 2012.
16. R. Liu, D. Wu, X. Feng, "Bottom-up fabrication of photoluminescent graphene quantum dots with uniform morphology", J. Am. Chem. Soc. 133, 15221–15223, 2011.
17. Z.Tang, R. Ji, X. Cao, J. Lin, H. Jiang, X. Li, S. Teng, C. Luk, S. Zeng, J. Hao, P. Lau, "Deep ultraviolet photoluminescence of water-soluble self-passivated graphene quantum dots", ACS Nano. 6, 6, 5102–5110, 2012,