تاثیر روانشناسانه رنگ بر مد و دکوراسیون داخلی (مطالعه موردی: رنگ سال شرکت پنتن)

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

استادیار، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران، صندوق‌پستی: 13145-871.

چکیده

رنگ یکی از با اهمیت‌ترین عناصر چشمی است که در دنیای هنر، فرهنگ و بازاریابی وجود دارد. رنگ در بین انواع مختلف ارتباطات غیرکلامی، سریع ترین روش برای ارسال پیام و معانی است. از نظر روانشناسی، رنگ‌ها ‌‌می‌توانند تأثیرات روانی و احساسی متفاوتی بر افراد داشته باشند چرا که تمامی حواس توسط رنگ‌ها تحریک و یا فعال ‌‌می‌شوند. همچنین با توجه به اینکه رنگ بر سلامت روان افراد تأثیرگذار است، علم رنگ درمانی برای کمک به بهبود و اصلاح خلق و خوی بیماران روانی به کار ‌‌می‌رود. در این مقاله با رویکردی روانشناسانه، به علت انتخاب رنگ آبی در سال‌های مختلف توسط شرکت پنتن برای پوشاک و دکوراسیون داخلی پرداخته شده است. داده‌های تحقیق نشان ‌‌می‌دهد که از نظر روانشناسی ماکس لوشر، افراد نسبت به رنگ‌های مختلف واکنش حسی نشان داده و آنها را انتخاب ‌‌می‌کنند و شرکت پنتن نیز با توجه به این امر، رنگ آبی را به عنوان رنگی که مخاطب بیشتری دارد در سال‌های مختلف انتخاب کرده است

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Psychological Effect of Color on Fashion and Interior Decoration (Case study: Pantone’s Color of the Year)

نویسنده [English]

  • Parvaneh Ghasemian Dastjerdi
Art and Architect Faculty, University of Science and Culture, P. O. Box: 13145-871, Tehran. Iran.
چکیده [English]

It is no secret that color is one of the most important visual elements in art, culture, and marketing. Color is the fastest way to convey messages and meanings among the different types of non-verbal communication. Due to the way colors stimulate or activate the senses, colors can have other psychological and emotional effects on people. The science of color therapy is also used to improve and correct mental patients' moods since color affects their mental health. According to this article, Pantone company has chosen blue as its clothing and interior decoration color in different years. The psychology of Max Loescher shows that people choose colors based on sensory reactions, and this research shows that the most popular color in the world is blue.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Color
  • Psychology
  • Max Loescher
  • Clothing
  • Pantone
1.   Shahin M. The study of color symbol in theatre and literature and in the religion of nations. J Fine Arts. 2004;18(18):99-108 [In Persian].
2.   Arianpour M, Azamzadeh M, Razavi Hindi P. Color in ta’zieh robes with emphasis on the concept of color from the perspective of mysticism. J Islamic Art Stud. 2016;24(12). https://dorl.net/dor/ 10.22034/ IAS.2016.125668 [In Persian].
3.   Davari Nejad Moghadam M, Shabani M. Psychology of color and its application in the city. Stud Color World. 2013;3(4):25-35. https://dorl.net/dor/20. 1001 .1.22517278.1392.3.4.4.2 [In Persian].
4.   Lusher M. Psychology of Colors. Dorsa Publications; 1994 [In Persian].
5.   Allavi Moghadam M. The application of Max Loescher’s psychological theory in the criticism and analysis of Forough Farrokhzad’s poetry. Persian language, and literature researches. 2010;2(6):83-94 [In Persian]. 
6.   Musavi SK, Safari J, Hosseini SM. Psychological analysis of red and black colors in Saeb’s poems. Literature and Languages, Journal of Mystical Literature Researches. 2011;4(4):57-92 [In Persian].
7.   Cooper M. Knowledge and psychology of colors. Translated by A. Makki, Arya Gohar Publications; 2013 [In Persian].
8.   Johnson L. The nuanced beauty of natural color. Pantone.com; 2022 [cited 2023 Apr 6]. Available from:  https://www.pantone.com/articles/colors.
9.   Bastenegar M. Symbol of brand truism in Iran cities. Art and east civilization; 2016.
10.  Pressman L, Pantone Color Institute Hues Hybrid. Pantone Color Institute; 2022 [cited 2023 Apr 6]. Available from: www.pantone.com/articles/casestudies. 
11. Eiseman L, fashion-home-interiors/cotton-swatch-card. 2021 [cited 2023 Apr 6]. Available from: https://www. pantone.com/products/fashion-home -interiors/cotton-swatch-card.
12.  Bejani A, Ghaem Maghami A, Kashker S, Kalashi M. Analysis of the role of advertising color and environmental guide signs on the behavior of chess players in chess simultan, Journal of Sport Management and Development. 2020;9(3):174-182. https://doi.org/10.22124/JSMD.2020.4565 [In Persian]. 
13. Nolte M. Essential-post-pandemic-reference-tools-for-home-and-office. Colorforecaster; 2021 [cited 2023 Apr 6]. Available from: https://www.pantone .com/ articles/ technical/essential-post-pandemic-reference-tools-for-home-and-office.
14. Eiseman L, color-of-the-year2021. Executive director of the Pantone color institute; 2021 [cited 2023 Apr 6]. Available from: https://www.pantone.com/ articles /color-of-the-year/ -2021.
15. Pooralikhani H, Mystery of the color world. Tehran: Hezaran; 2000 [In Persian]. 
16. de Medeiros Dantas IJ, de Brito Mendes LD, The Zeitgeist of colors: Semiotic Analysis of Pantone’s Colors of the Year in the 2000s. Journal on semiotics and cultures. 2021. 
https://doi.org/10.25768/21.04.04.09.01
17. Pressman L, elemental [Internet]. Pantone Color Institute; issue 09 – Spirit of Nature, Editors Franklin Till - Kate Franklin/Caroline Till; 2022 [cited 2023 Apr 6]. Available from: https://www.pantone.com/ articles/colors 
18. Ilchi L, Pantone-color-of-the-year-predictions-since-2000. 2010 [cited 2023 Apr 6]. Available from: https://wwd.com/fashion-news/fashion-scoops/ gallery/ -photos-1234677986/Pantone-color-of-the-year-2010.