خلاقیت در رنگرزی مواد اولیه: رنگ‌بندی و تکمیل نخ‌های پرز پشمی فرش دستباف ایرانی با تحلیل SWOT

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه فرش دستباف، دانشکده هنر، دانشگاه علم و هنر، یزد، ایران، صندوق پستی: 13335-89167.

چکیده

فرش دستباف هنر- صنعتی است که مضامین طرح و نقشه، رنگ‌ها و ساختار منسوجی آن ضمن بیان هویت هنری و فرهنگ ایرانی، محصولی راهبردی اقتصادی در اشتغال‌زایی و ارزآوری نیز محسوب می‌شود. هدف این تحقیق درک نقاط قوت و فرصت‌های موجود در بکارگیری مواد رنگزا و شیوه رنگرزی مناسب و سبز در تهیه مواد اولیه، نقشه و ترکیب رنگی، و شناسایی نقاط ضعف و تهدیدهای موجود بواسطه کیفیت نامناسب ظاهر دیداری در تجارت فرش دستباف ایرانی و ارائه راهبردهایی خلاقانه جهت افزایش توان رقابتی، فروش و صادرات آن می باشد. از رویه فرآیند تحلیلی آنالیز ماتریس سوآت (SWOT) با راهبرد بیشینه‌نمودن قوت‌ها و فرصت‌ها، و حداقل نمودن ضعف‌ها و تهدیدها استفاده شد. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه بوده که به روش دلفی در یک جامعه آماری 46 نفری از کارشناسان خبره و تولیدکننده مرتبط تکمیل و داده‌های آنها مورد تحلیل قرار گرفته شدند. نتایج حاکی از لزوم تبعیت از راهبرد محافظه کارانه حفظ و نگهداری از نقاط قوت و بهره گیری از فرصت ها برای توسعه تجارت این محصول در شرایط امروزی بازار می‌باشد. ازجمله راهبردهای خلاقانه توسعه این محصول ساخت نام تجاری و بهره‌گیری از دانش بازاریابی جدید و تجارت الکترونیکی با نکات کلیدی محصول سبز و البته ضمانت ابعاد کیفیت ظاهری و طول عمر آن می باشد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Creativity in the Dyeing of Raw Materials: Coloring and Completion of Pile Yarns of Iranian Handmade Carpets with SWOT Analysis

نویسنده [English]

  • Seyed Mahmoud Tabatabaei Hanzaei
Carpet department, Art faculty, Science and Arts University, Yazd, Iran, P.O: 8916713335
چکیده [English]

Handmade carpets, whose design, pattern, colors, and textile structure express Iranian artistic identity and culture, are also considered a strategic economic product for job creation and currency exchange. The purpose of this research is to study and understand the strengths and opportunities in the use of dyes and appropriate and green dyeing methods in the preparation of raw materials, color scheme, and composition and to identify and analyze the weaknesses and threats due to the poor quality of the visual appearance in the Iranian handmade carpet trade and providing creative strategies to increase its competitiveness, sales, and export. The analytical process of SWOT matrix analysis was used to maximize strengths and opportunities and minimize weaknesses and threats. The data collection tool was a questionnaire completed using the Delphi method in a statistical community of 46 related experts, and their data were analyzed. The results indicate the necessity of following the conservative strategy of preserving and maintaining the strengths and taking advantage of the opportunities for the development of the business of this product in today's market conditions. Among the creative strategies for developing this product is branding and using the knowledge of modern marketing and e-commerce with the key points of the green product and, of course, the guarantee of its appearance quality and longevity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Handwoven carpet
  • Bio compatibility
  • Wool pile yarn
  • Dyeing
  • Finishing
  • SWOT matrix
Daryaei N. Aesthetics in handwoven Iranian carpets. Goljam. 1385; 4(5): 25-36. https://dorl.net/dor/20.1001.1.20082738.1385.2.4.15.2 [In persian].
2. Tabatabaei SM, Ghane M, Hasani H, Hamadani AZ. The Estimation of the Lifetime of Woolen Carpets Based on Changes in Appearance and Color. JCST. 1394; 9: 341-350. 
    https://dorl.net/dor/20.1001.1.17358779.1394. 9.4.8.7 [In persian].
3. Abdolbaghaei S, Comparison of Factors Affecting the Promotion of Iran's Handmade and Machine-woven Carpet Exports [Ms Thesis]. [Yazd]: Science and Arts University; 1395.
4. Tabatabaei SM, Ghane M, Hassani H, Hamadani AZ. Investigate and Identify of Effective Properties to Hand-knotted Carpets’ Lifetime. J. of Text. Sci. and Tech. 1393; 1(10): 19-26. https://dorl.net/dor/ 20.1001.1. 21517162.1393.4.1.4.3 [In persian].
5. Shams Nateri A, Veysian M. Past, Present and Future of Application of Natural Dyes in Handwoven Carpets. J.S.C.W. 2021; 11(2): 33-42. https://dorl.net/dor/ 20.1001.1.22517278.1400.11.2.3.3 [In persian].
6. Vandshoari A. Pathology of Iran's Traditional Handwoven Carpet Exports with an Emphasis on Information Technology. Res.Proj. of Iran National Carpet Center. 1391.
7. Akbarzada J, Ghafari M, Radmehr R. Investigating the Impact of using New Marketing Principles in Increasing the Export of Handwoven Carpets in Iran. The 3rd National Conference on Textile and Clothing Engineering; 2011 Avr 21; Yazd, Iran.
8. Yosofi N. A Survay of marketing mix factors on sales of carpet export companies [Ms Thesis]. [Tehran]: Tarbiat Modares University; 1390.
9. Jasti. NVK, Sharma A, Karinka S. Development of a Framework for Green Product Development. Benchmarketing Internation. J. 2015; 22: 425-445. https://doi.org/ 10.1108/BIJ-06-2014-0060.
10. Vesali N. Investigating Factors Affecting the Purchase Decision of Iranian Handmade Carpet Importers [Ms Thesis]. [Hormozgan]: Hormozgan University; 1395.
11.  Ahmadi Z, Hematabadi R. Evaluation of Hand-woven Carpet Work- shops in Kerman Industrial Towns using the SWOT Matrix. J. of Text. Sci. and Tech. 1401; 11(2): 69-87. https://dorl.net/dor/ 20.1001.1.21517162.1401.11.2.5.9 [In persian].
12. Abdolmohammadi Sh, Identifying and Ranking Effective Factors in the Sale of Handwoven Carpets using AHP Hierarchical Analysis Method [Ms Thesis]. [Yazd]: Science and Arts University; 1397.
13. Dadashiyan F, Montazar M, Rahimi Sh, Baziyar Gh. Improve the Physical Properties of Iranian Woolen Yarn using to Hand-made Carpet by Biocompatible Treatment. J. Goljam. 1386; 6(7): 143-154.  https://dorl.net/dor/20.1001.1.20082738 .1386.3.6.9.7 [In persian].
14. Dayiary M, Shaikhzadeh S, Shamsi M. An Experimental Verification of Cut-Pile Carpet Compression Behavior. J. of Text. Inst. 2010; 101: 488-494. https://doi.org/10.1080/004505000802542242.
15. Tabatabaei SM, Ghane M, Hamadani AZ, Hasani H. Useful Life Prediction of Woolen Hand-knotted Carpets using Multivariate Multiple Regression. J. of Text. Inst. 2017; 108(5); 821-829. https://doi.org/10.1080/00450 000.2016.1193980.
16. Shahparvari MR, Safapour S, Gharajig K. Investigation of Compatibility of Natural Dyes Prangos Ferulacea, Madder and Punica Grantum Shell in Dyeing of Woolen Yarn. J.C.S.T. 1398; 13: 25-37. https://dorl.net/dor/20.1001.1.17358779. 1398.13.1.3.4 [In persian].
17. Zare A, Tabatabaei SM. New Dyeing Technology and New Finishings used in the Floor Coverings. J.S.C.W. 1400; 11(2): 63-80. https://dorl.net/dor/ 20.1001.1.22517278.1400.11.2.6.6 [In persian].
18. Tejarah A. A Comprehensive and Applied Approach to  SWOT Analysis. 1th ed. Haminar; 1397. 
19. Badbast A, Behipour S. SWOT Analysis of Strategic and Skills. 1th ed. Miad Andisha; 1399.
20. Yuksel I., Dagdeviren MD. Using the Analytical Network Process (ANP) in SWOT Analysis-A Case Study for a Textile Firm. Info. Sci. 2007; 177(16): 3364-3382. https://doi.org/10.1016/j.ins.2007.01.001.
21. Amiri Aghdaei SF, Zare Zardini H. A SWOT Analysis of Persian Handmade Carpet Exports", International J. of Business and Management.  2012; 7(2): 243-251. https://dorl.net/dor/10.5539/ijbm.v7n2p243 [In persian].
22. Fallah H, Tabatabaei SM, Nojan M.  Network Analysis of Handwoven Carpet Market Factors from the Perspective of Actors with a Fuzzy Approach. I. J. T. C. 1398; 93: 1-31, https://dorl.net/dor/20.1001.1.
17350794.1398.24.93.1.4 [In persian].
23. Kumar A. Analysis of Export Potential and Promotional Measures for Indian Carpets and Other Textile Floor Coverings. J. of Tropical Futures:Sustainable Business, Governance & Development. 2018;  1(5): 31-43, https://doi.org/10.1177 /2455265820120403S.