اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر زهرا رنجبر

مهندسی پلیمر- صنایع رنگ استاد - پژوهشگاه رنگ

faculty.icrc.ac.ir/zahra-ranjbar/en
ranjbaricrc.ac.ir
021-22969771-7
0000-0002-2173-8229

سردبیر

دکتر زهرا رنجبر

مهندسی پلیمر- صنایع رنگ استاد - پژوهشگاه رنگ

faculty.icrc.ac.ir/zahra-ranjbar/en
ranjbaricrc.ac.ir
021-22969771-7
0000-0002-2173-8229

مدیر اجرایی

دکتر شهره روحانی

شیمی تجزیه دانشیار-پژوهشگاه رنگ

faculty.icrc.ac.ir/shohre-rouhani/fa
rouhaniicrc.ac.ir
021-22969771-7
0000-0002-1193-4314

اعضای هیات تحریریه

دکتر زهرا رنجبر

مهندسی پلیمر- صنایع رنگ استاد - پژوهشگاه رنگ

faculty.icrc.ac.ir/zahra-ranjbar/en
ranjbaricrc.ac.ir
0000-0002-2173-8229

دکتر حسین امیر شاهی

مهندسی نساجی- فیزیک رنگ استاد- دانشگاه صنعتی امیرکبیر

aut.ac.ir/cv/2202/%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C?slc_lang=fa&&cv=2202&mod=scv
hamirshaaut.ac.ir
021-64542642
0000-0001-8634-5218

دکتر مریم عطائی فرد

مهندسی پلیمر- صنایع رنگ دانشیار-پژوهشگاه رنگ

faculty.icrc.ac.ir/maryam-ataeefard/fa
ataeefard-micrc.ac.ir
021-22969771-7
0000-0002-1705-8685

دکتر سعید باستانی

مهندسی پلیمر- صنایع رنگ استاد- پژوهشگاه رنگ

bastaniicrc.ac.ir
0000-0002-8457-8752

دکتر علیرضا خسروی

مهندسی پلیمر- صنایع رنگ دانشیار - دانشگاه صنعتی امیرکبیر

aut.ac.ir/cv/2536/%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%B6%D8%A7%20%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C
a.khosraviaut.ac.ir
021-66418600
0000-0002-1090-1932

دکتر علی‌اصغر صباغ الوانی

مهندسی پلیمر- صنایع رنگ دانشیار- دانشگاه صنعتی امیرکبیر

aut.ac.ir/cv/2447/Aliasghar-Sabbagh-Alvani?slc_lang=en&&cv=2447&mod=scv
sabbagh_alvaniaut.ac.ir
021-66418600
0000-0003-1986-5285

دکتر ابراهیم قاسمی

مهندسی مواد دانشیار - پژوهشگاه رنگ

faculty.icrc.ac.ir/ebrahim-ghasemi/fa
eghasemiicrc.ac.ir
0000-0002-9434-620X

دکتر کمال الدین قرنجیگ

مهندسی شیمی نساجی استاد- پژوهشگاه رنگ

faculty.icrc.ac.ir/kamaladin-gharanjig/en
gharanjigicrc.ac.ir
0000-0002-0115-3557

دکتر شهره روحانی

شیمی تجزیه دانشیار – پژوهشگاه رنگ

rouhaniicrc.ac.ir
021-22969771-7

دکتر سیامک مرادیان

فیزیک رنگ استاد- دانشگاه صنعتی امیرکبیر

moradianaut.ac.ir
0000-0003-1809-8598

دکتر اکبر شجاعی سقرلو

مهندسی پلیمر استاد- دانشگاه صنعتی شریف

che.sharif.edu/~web/index.php?Service=profile&Task=SHOW&Item=shojaei
akbar.shojaeisharif.edu
021-66166432
0000-0003-3708-4706

دکتر سعید باغشاهی

مهندسی مواد و سرامیک استاد-دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

www.ikiu.ac.ir/members/?id=64&lang=0
baghshahieng.ikiu.ac.ir
028-33780073
0000-0001-5504-9846

دکتر علیرضا تهرانی بقا

مهندسی نساجی دانشیار-دانشگاه آلتو فنلاند

www.aalto.fi/en/people/ali-tehrani
a.r.tehranigmail.com
0000-0002-4050-0961

دکتر علی‌اکبر یوسفی

مهندسی شیمی استاد – پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

www.ippi.ac.ir/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=286
a.yousefiippi.ac.ir
0000-0002-5118-5063

دکتر عزالدین مهاجرانی

فیزیک - اتمی مولکولی استاد– پژوهشکده لیزر دانشگاه شهید بهشتی

lapri.sbu.ac.ir/~e-mohajerani
e-mohajeranisbu.ac.ir
0000-0002-9243-9410

دکتر علی شمس ناتری

مهندسی نساجی استاد – دانشکده فنی مجتمع آموزشی دانشگاه گیلان

guilan.ac.ir/~a.shams
a_shamsguilan.ac.ir
0000-0002-1365-9264

دکتر سید حسن جعفری

مهندسی پلیمر استاد- دانشگاه تهران

cheeng.ut.ac.ir/~shjafari
shjafariut.ac.ir
02161112857
0000-0002-3998-7581

h-index: 36  

دکتر امین سالم

مهندسی شیمی دانشیار- دانشگاه صنعتی سهند تبریز

fa.che.sut.ac.ir/ShowStaffDetails.aspx?ID=11
salemsut.ac.ir
0000-0002-3014-8861

h-index: 15  

ویراستار

دکتر بهزاد شیرکوند هداوند

پلیمر استاد- پژوهشگاه رنگ

faculty.icrc.ac.ir/behzad-shirkavand/fa
shirkavandicrc.ac.ir
021-22969771-7