اخبار و اعلانات

فصلنامه علمی مطالعات در دنیای رنگ (JSCW) دارای ضریب تأثیر 0/104 شناخته شد

فصلنامه علمی مطالعات در دنیای رنگ (JSCW) دارای ضریب تأثیر 104/ 0 و کیفیت Q1 شناخته شد.  اطلاعات بیشتر در تارنمای سامانه نشریات علمی جهان اسلام قابل دسترس است.

مطالعه بیشتر

کسب رتبه A نشریه علمی ترویجی مطالعات در دنیای رنگ در ارزیابی نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شریه علمی ترویجی مطالعات در دنیای رنگ موفق به کسب رتبه A توسط  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1397 گردید. اطلاعات بیشتردر تارنمای سامانه ارزیابی نشریات قابل دسترس است.

مطالعه بیشتر