مروری بر رزین‌ها و افزودنی‌های با خاصیت ذاتی ضدمیکروبی مورد استفاده در پوشش‌ها

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 گروه پژوهشی رزین و افزودنیها، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

چکیده

از بین بردن و جلوگیری از انتشار میکروب‌‌‌‌‌‌ها از گذشته مورد توجه قرار داشته است. از جمله راه‌‌‌‌‌‌های مبارزه با عوامل بیماری‌‌‌‌‌‌زا استفاده از پوشش‌‌‌‌‌‌های ضدمیکروبی می‌‌‌‌‌‌باشد. رزین‌‌‌‌‌‌های آکریلیک و متاکریلیک، پلی‌‌‌‌‌‌الکترولیت‌‌‌‌‌‌های مزدوج کاتیونی، رزین‌‌‌‌‌‌های ‌‌‌‌‌‌سیلوکسانی، رزین‌‌‌‌‌‌های پرشاخه و درخت‌‌‌‌‌‌سان، رزین‌‌‌‌‌‌های با گروه انتهایی آمونیم چهارتایی، رزین‌‌‌‌‌‌های ناهمگون حاوی اتم نیتروژن در زنجیره اصلی، رزین‌‌‌‌‌‌های حاوی گوانیدین، رزین‌‌‌‌‌‌های تقلیدکننده پپتیدهای طبیعی، پپتیدهای مصنوعی، رزین‌‌‌‌‌‌های با زنجیره اصلی آریل‌‌‌‌‌‌آمید و فنیل‌‌‌‌‌‌اتیلن، رزین‌‌‌‌‌‌های هالوژن‌‌‌‌‌‌دار و حاوی مشتقات فسفر و گوگرد، رزین‌‌‌‌‌‌های مشتقات فنل و بنزوئیک‌‌‌‌‌‌اسید، و ترکیبات آلی‌‌‌‌‌‌- فلزی، موادی هستند که مورد مطالعه قرار گرفته است. همچنین برای ایجاد فعالیت ضدمیکروبی در آنها، عملیات دیگری مانند ادغام کووالانسی ترکیبات ضد‌‌‌‌‌‌میکروبی با وزن مولکولی کم، پیوند پپتیدهای ضدمیکروبی، پیوند‌‌‌‌‌‌زدن دیگر رزین‌‌‌‌‌‌های ضدمیکروبی، افزودن ترکیبات ضدمیکروبی با وزن مولکولی کم، آلیاژکردن با رزین‌‌‌‌‌‌های ضدمیکروبی و افزودن ترکیبات ضدمیکروبی معدنی به رزین‌‌‌‌‌‌ها توسط محققان مختلف صورت گرفته است. در این مقاله نمونه‌‌‌‌‌‌هایی از این پژوهش‌‌‌‌‌‌ها به طور مختصر آورده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Review on Resins and Additives with Inherent Antimicrobial Properties Used in Coatings

نویسندگان [English]

  • nazanin shohani 1
  • Behzad Shirkavand 2
1 Department of Polymer Engineering and Color Technology, Amirkabir University of Technology
2 Department of Resins and Additives, Institute for Color Science and Technology
چکیده [English]

Eliminating and preventing the spread of microbes from the past has been considered. Antimicrobial coatings are one of the ways to fight pathogens. Acrylic and methacrylic resins, cationic conjugated polyelectrolytes, siloxane resins, hyperbranched resin, tetrachloride resins, resins with quaternary ammonium end group, heterogeneous resins with nitrogen, guanidine-containing resins, natural mimic peptides resins, synthetic peptides, resins with main chain of arylamide and phenylethylene, halogenated resins containing phosphorus and sulfur derivatives, phenol and benzoic acid derivatives resins, and organometallics compounds are the materials studied. Also, to create antimicrobial activity in them, other operations such as covalent integration of low molecular weight antimicrobial compounds, antimicrobial peptide binding, grafting other antimicrobial resins, addition of low molecular weight antimicrobial compounds, alloying with antimicrobial resins, and addition of antimicrobial inorganic compounds to resins by different researchers has taken place. In this article, examples of these studies are briefly presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antimicrobial resins
  • Chemical modification
  • Antimicrobial organic compounds
  • Blending of resins
  • Bacteria