دوره و شماره: دوره 8، شماره 1، بهار 1397 
3. مرکب‌زدایی کاغذهای چاپ شده به روش الکتروفتوگرافی

صفحه 15-24

بهاره قنبرزاده؛ مریم عطایی فرد؛ مسعود اعتضاد؛ سعید مهدوی