مروری بر خواص ضد‌باکتری، ضد‌میکروب و ضد‌قارچ ترکیبات گیاهی و کاربرد آنها در منسوجات

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده هنرهای کاربردی،گروه فرش، دانشگاه هنر

2 دانشجوی دکترا، گروه مطالعات عالی هنر، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

چکیده

گیاهان بسیاری در سراسر جهان شناخته شده اند که دارای خواص دارویی-پزشکی از جمله خواص ضد‌باکتری، ضد‌میکروبی و ضد‌قارچ هستند. ترکیبات شیمیایی ضد‌باکتری و یا ضد‌میکروبی احتمال ایجاد حساسیت یا آلرژی در کاربر را دارند. علاوه بر این در فرآیند تولید و به کار‌گیری می‌توانند پساب‌های زیادی را وارد محیط‌زیست کنند که تصفیه و بازیافت آنها هزینه بر است. تحقیقات زیادی در این رابطه انجام شده که با بهره‌گیری از ترکیبات گیاهی دارای این خاصیت بتوان خاصیت ضد‌باکتری و ضد‌میکروبی و قارچ را در منسوجات ایجاد نمود. منسوجات یکی از ملزومات ضروری است که همه انسان‌ها به وفور در زندگی خود از آن‌ها استفاده می‌‌نمایند. امروزه به دلایل مختلفی از جمله مشکلات زیست محیطی تمایل به استفاده از ترکیبات طبیعی به جای مواد مصنوعی در صنایع نساجی از جمله فرآیند رنگرزی افزایش یافته است. علاوه بر این در فرآیند رنگرزی استفاده از برخی ترکیبات گیاهی (رنگ‌دهنده و یا غیر‌رنگی) می‌تواند خواص ضدباکتری، ضد‌میکروبی و ضد‌قارچ را حاصل نماید. این پژوهش مطالعات صورت گرفته در این حوزه و نتایج حاصل را به صورت مجموعه‌ای مدون نموده تا در تحقیقات آتی و کاربردی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Review on Antibacterial, Antifungal and Microbial Properties of Natural Herbals and Their Application on the Textiles

نویسندگان [English]

  • Zahra Ahmadi 1
  • fateme gholami Houjeghan 2
1 Faculty of Applied Arts, Department of carpet, Art University
2 Comparative and Analytical History of Islamic art, Tehran University
چکیده [English]

Today, for various reasons, including environmental problems, natural ingredients are used instead of synthetic materials in the textile industry, specially the dyeing process. In addition, in the dyeing process, the use of some other herbal compounds gives special properties.  Antibacterial or antimicrobial chemical compounds in the production and using process induce a lot of wastewater into the environment, which is costly to clean and recycle. Textiles are one of the inevitable requirements that all humans use in their lives abundantly. Today, for various reasons, including environmental problems, the tendency to use natural compounds instead of synthetic materials has increased in the textile industry, including the dyeing process. Furthermore, using the herbal compounds can create special properties such as antibacterial and antimicrobial properties in textiles. A lot of research has been done in this regard. This research has been reviewed the results of researches in this area and classified them that will be easy for using in the new research and application of results. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antibacterial
  • Natural Dye
  • Textile
  • Natural dyeing
  • Anti-microbial
 
1.   K. El-Nagar, SH. Sanad, AS. Mohamed, A. Ramadan, "Mechanical properties and stability to light exposure for dyed Egyptian cotton fabric with natural and synthetic dyes", Polym. Plast. Technol. Eng. 44, 1269–1279, 2005.
2.    ر. جعفری،ک. قرنجیگ،"مطالعه مشخصه‌های رنگی الیاف طبیعی رنگرزی شده با مواد رنگزای طبیعی"، نشریه علمی‌‌ ترویجی مطالعات در دنیای رنگ،8،74-63، 1397.
3.   D. Jothi, "Extraction of natural dyes from African marigold flowers (Tagetesereectal) for textile coloration", Autex. RES. J. 8, 49, 2008.
4.   C. Bruna, A. Maria, "Azo dyes: characterization and toxicity—a review", TLIST, 2, 85–103. 2013.
5.    ا. حاجی،"مروری بر روش‌ها و فناوری‌های بهبود جذب و ثبات مواد رنگزای طبیعی بر روی الیاف پنبه"، نشریه علمی‌‌-ترویجیمطالعات در دنیای رنگ، 7، 44-33، 1396.
6.   S. Bhuyan, N. Gogoi, B.B. Kalita, "Natural dyes and its Antimicrobial effect", IJETT, 42, 102, 2016.
7.   B. Majhi, K. B. Satapathy, S. Kumar Mishra, A. Mohapatra,"Studies on antimicrobial effect of natural dyes and pigments obtained from the leaf of artocaprusHeterophyllus LAM. and tectona grandis L.F.", Int. J. phytomedicine, 7, 2015.
8.   N.Comlekcioglu; A. M. Aygan Kutlu, Z. K. Yusuf, "Antimicrobial activities of some natural dyes and dyed wool yarn", IJCCE, 16, 137-144, 2017.
9.   G. Qazi, M. Imtiyaz, A. Shoukat, Q. Hina, S. G. Maqbool, A. Shakeel,"Characterization and antimicrobial activity of some natural dye yielding plant species of kashmir valley", J. Ind. Pollut. Control, 15, 2016
10.K. Saranya Devi, P. Sruthy, J. C. Anjana, J. Rathinamala, S. Jayashree, "Study on antibacterial activity of natural dye from the bark of Araucaria Columnaris and its application in textile cotton fabrics", J. Microbiol. Biotech. Res. 4, 32-35, 2014.
11.  R. P. Senthilkumar, V. Bhuvaneshwari, S. Sathiyavimal1, R. Amsaveni, M. Kalaiselvi, V. Malayaman, "Natural colours from dyeing plants for textiles", Int. J. Biosci. Nanosci. 2, 160-174, 2015.
12.  R. Singh, A. Jain, Sh. Panwar, D. Gupta, S.K. Khare, "Antimicrobial activity of some natural dyes", Dyes Pigm. 66, 99-102, 2005.
13.N. Salem, K. Msaada, S. Elkahoui, G. Mangano, S. Azaeiz, I. Ben Slimen, S. Kefi, G. Pintore, F. Limam, B. Marzouk, "Evaluation of antibacterial, antifungal, and antioxidant activities of safflower natural dyes during flowering", Biomed. Res. Int. 10, 76-97, 2014.
14.  S. Safapour, F. Sabzi, "Dyeing and fastness properties of wool dyed with thymus vulgaris L. natural dye", The 6th International Color & Coating Congress, 10-12 Institute for Color Science and Technology, Tehran, Iran.
15.  R. Bairwa, R. S. Sodha, B. S. Rajawat, "Trachyspermumammi", Pharmacogn Rev. 6, , 56–60, 2012.
16.   D. R. Lide, "Handbook of Chemistry and Physics", 87 ed. Boca Raton, FL: CRC Press. 1998.
17.M. A. Numpaque, L. A.Oviedo, H. GilJ, C. M. García, D. L. Durango, "Thymol and carvacrol: biotransformation and antifungal activity against the plant pathogenic fungi Colletotrichum acutatum and Botryodiplodiatheobromae", Trop. Plant Pathol. 36, 3–13 , 2011.
18.  N. B. Shankaracharya, S. Nagalakshmi, J. P. Naik, l. J. M. Rao,"Studies on chemical and technological aspects of Ajowan(Trachyspermumammi) syn (Carumcopticum) seeds", J. Food Sci. Technol. 37, 277-281, 2000.
19.   م. شفقت، ب. شریفی مود،م .متانت،س. سعیدی، ن. سپهری‌راد ،"اثرضدباکتریالعصارهزنیان"،فصلنامهبیماری‌هایعفونیوگرمسیریوابستهبهانجمنمتخصصینبیماری‌هایعفونی،19، 40-37، 1393.
20.  G.Singh, S.Maurya, C.Catalan, M. P.De Lampasona, "Chemical constituents, antifungal and antioxidative effects of ajwain essential oil and its acetone extract", J. Agric. Food Chem. 52, 3292-3296, 2004.
21.  National Center for Biotechnology Information. PubChem Compound Database; CID=3314, https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/3314, accessed Feb. 26, 2019
22.  L.Merr, L. M. Perry, "Syzygiumaromaticum", Germplasm Resources Information Network (GRIN). Agricultural Research Service (ARS), United States Department of Agriculture (USDA), Retrieved June 9, 2011.
23.  S. MohamadiNejad, H. Özgunes, N. Basara, "Pharmacological and Toxicological Properties of Eugenol", Turk. J. Pharm. Sci. .14, 201-206, 2017.
24.  G. P. Kamatou, I. Vermaak, A. M. Viljoen, "Eugenol—from the remote maluku Islands to the international market place: a review of a remarkable and versatile molecule", Molecules. 17, 6953-6981, 2017.
25.  Q. P. Peniston, E. L. Johnson, "Process for the manufacture of chitosan", U.S. Patent No. 4195175A, 4,195,175, 1980.
26.  A. A. Ummu Habeeba, C. R. Reshmi, A. Sujith, "Chitosan immobilized cotton fibres for antibacterial textile materials", Polym. Renewable Resour. 8, 61-70, 2017
27.  M. Lis-Balchin, "Lavender: The genus Lavandula", Taylor and Francis, 2002.
28.  Z. Saadati Asil, http://medicinalplant.mihanblog.com/post/13, 1390.
29.  G. A. Burdock, "Encyclopedia of Food and Color Additives", CRC Press, 1997.
30.  "Linalool", PubChem, US national library of medicine, https://pubchem. ncbi.nlm.nih.gov/compound/Linalool, 2017.
31.  UR. Juergens, U. Dethlefsen, G. Steinkamp, A. Gillissen, R. Repges, H. Vetter, "Anti-inflammatory activity of 1.8-cineol (eucalyptol) in bronchial asthma: a double-blind placebo-controlled trial", Respir Med. 97, 250-2566, 2003.
32.  M. Omidsalar, "Esfand: a common weed found in Persia, Central Asia, and the adjacent areas", Encyclopedia Iranica, Vol. VIII, Fasc. 6, 2012.
33.  E. J. Massaro, "Handbook of neurotoxicology", Totowa, NJ, Humana Press. 237, 2002.
34.  N. Kunal, Sh. Sahil, O. Ritu, D. Kanaya Lal, "Vasicine and structurally related quinazolines". Med. Chem. Res. 22, 1–15, 2012.
35.  N. Arshad, K. Zitterl-Eglseer, S. Hasnain, M. Hess, "Effect of Peganum harmala or its beta-carboline alkaloids on certain antibiotic resistant strains of bacteria and protozoa from poultry", Phytother Res. 22, 1533–8, 2008.
36.  M. Moloudizargari, P. Mikaili, Sh. Aghajanshakeri, M. H. Asghari, J. Shayegh, "Pharmacological and therapeutic effects of Peganum harmala and its main alkaloids", Pharmacogn Rev. 7, 199–212, 2013.
37.  J. Asgarpanah, F. Ramezanloo, "Chemistry pharmacology and medicinal properties of Peganum harmala L.", Afr. J. Pharm. Pharmacol, 6, 1573-1580, 2012.
38.  M. J. Abad, L. M. Bedoya, L. Apaza, P. Bermejo, "The artemisia L genus: a review of bioactive essential oils", Molecules. 17, 2542-2566, 2012.
39.  A. J. Foster, E. Hall Dawn,"Identification of genes in Thujaplicata Foliar Terpenoid defenses", plant physiol. 161, 1993–2004, 2013.
40.  B. P. Pimple, A. N Patel, P. V. Kadam, M. J. Patil, "Microscopic evaluation and physicochemical analysis of Origanummajorana Linn leaves", Asian Pac. J. Trop. Dis. 2, 897-903. 2012.
41.  Y. Yoshifumi, Y. Yoko, "A practical synthesis of d-α-Terpineol via markovnikov addition of d-Limonene using trifluoroacetic acid", Org. Process Res. Dev. 10, 1231–1232, 2006.
42.  E. Va´gi, B. Sima´ndi, A´. Suhajda, E´. He´thelyi, "Essential oil composition and antimicrobial activity of Origanummajorana L. extracts obtained with ethyl alcohol and supercritical carbon dioxide", Food Res. Int. 38, 51–57, 2005.
43.J. Sedlalíková, M. DoleDalová, P. Egner, J. PavlaIková, J. KrejIí, O. Rudolf, P. Peer, "Effect of oregano and marjoram essential oils on the physical and antimicrobial properties of chitosan based systems", Int. J. Polym. Sci. Doi: 10.1155/2017/2593863, 1-12, 2017.
44.  A. M. Adio, "Germacrenes A–E and related compounds: thermal, photochemical and acid induced transannular cyclizations". Tetrahedron, 65, 1533–1552, 2009.
45.  D. M. Van Den Brink, R. J. A. Wanders, "Phytanic acid: Production from phytol, its breakdown and role in human disease". Cell. Mol. Life Sci. 63, 1752-1765, 2006.
46.   ر. محمودی، ع. احسانی، پ. زارع،"ویژگی‌های ترکیبات شیمیایی، ضدباکتریایی و آنتی اکسیدانی اسانس زیره سبز"، نشریهپژوهشهایصنایعغذایی،22،321-311،1393.
47.  B.Chengalah, K. RAO, K. Kumar, M.Alagusundram, C.Chetty, "Medicinal importance of natural dyes a review", Int. J. of Pharm. Tech. Research, 2, 144-154, 2010.
48.  B.Simoncic, B.Tomsic,"Structures of novel antimicrobial agents for textiles –a review", Textile Res. J. 80, 1721-1737, 2010.
50.  M. Meyers,"Oregano and Marjoram: An Herb Society of America Guide to the Genus Origanum", The Herb Society of America, 2005.
51.  S. Waheed, A. Alam, "Studies of some natural dyes", J. Chem. Soc. Pak. 26, 255-263, 2004.
52.  A. Çalı, G. YuvalıÇelik, H. Katırcıogl, "Antimicrobial effect of natural dyes on some pathogenic bacteria", Afr. J. Biotechnol. 8, 291-293, 2009.
53.  M. Yusuf, A.Ahmad, M. Shahid, I. M. Khan, Sh. Ahmad Khan, N. Manzoor, F. Mohammad, "Assessment of colorimetric, antibacterial and antifungal properties of woolen yarn dyed with the extract of the leaves of henna (Lawsoniainermis)", J. Clean Prod. 27, 42-50, 2012.
54.  S. Ahmad Khan, A. Ahmad, M. Ibrahim Khan, M. Yusuf, M. Shahid, N. Manzoor, F. Mohammada,"Antimicrobial activity of wool yarn dyed with Rheum emodi L. (Indian Rhubarb)", Dyes Pigm. 95, 206-214, 2012.
55.  A. K. Prusty, T. Das, A. Nayak, N. B. Das, "Colourimetric analysis and antimicrobial study of natural dyes and dyed silk", J. Clean Prod. 18, 1750-1756, 2010.
56.  S. Mahesh, A. H. Manjunatha Reddy, G. Vijaya Kumar,"Studies on Antimicrobial textile finish using certain plant natural products", International Conference on Advances in Biotechnology and Pharmaceutical Sciences (ICABPS'2011) Bangkok, 2011.
57.  L. X. Xi, D. C. Qin, "The antibacterial performance of natural bamboo fiber and its influencing factors", Proceedings of the 55th International Convention of Society of Wood Science and Technology, Beijing, China, 1-8, 2012.
58.  F. Alihosseini, K. S. Ju, J. Lango, D. Hammock Bruce, G. Sun, "Antibacterial Colorants: Characterization of prodiginines and their applications on textile materials", Biotechnol. Prog. 24, 742-747, 2008.
59.  F. ShahmoradiGhaneh, M. Mortazavi Sayed, F. Alihosseini, A. Fassihi, A. Shams Nateri, D. Abedi, "Assessment of antibacterial activity of wool fabrics dyed with natural Dyes", J. Clean Prod. 72, 139-145, 2014.
60.  J. Sirvaityte, J. Siugzdaite, V. Valeika, "Application of commercial essential oils of eucalyptus and lavender as natural preservative for leather tanning industry", Rev. Chim. (Bucharest), 62, 884-893, 2011.
61.  M. Ibrahim Khan, A. Ahmadb, Sh. Ahmad Khan, M. Yusuf, M. Shahid, N. Manzoor, F. Mohammad,"Assessment of antimicrobial activity of Catechu and its dyed substrate", J. Clean Prod. 19, 1385-1394, 2011.
62.  E. K. Hwang, Y. H. Lee, H. D. Kim, "Dyeing and deodorizing properties of cotton, silk, and wool fabrics dyed with various natural colorants", J. Korean Society Dyers Finishers, 19, 12-20, 2007.
63.  D. Gupta, S. K. Khare, A. Laha,"Antimicrobial properties of natural dyes against Gram-negative bacteria", Color Technol. 120, 167–171, 2004.
64.M. Mirjalili, M. Abbasipour, "Comparison between antibacterial activity of some natural dyes and silver nanoparticles", J. Nanostruct. Chem. 37, 1-3, 2013.
65.  A. FarahatSahab, A. Waly, M. Marie, W. R. Elzoeerey, R. Abo Elela, "Studies on the antifungal activity of natural dyes and their application on textile materials", Der. Pharmacia Lettre.8, 66-72, 2016.
66.  R. Rajendran, C. Balakumar, J. Kalaivani, R. Sivakumar, "Dyeability and antimicrobial properties of cotton fabrics finished with punicagranatum extracts", J. Text. Apparel. 7, 1-12, 2011.
67.A. Pal, Y. C. Tripathi, R. Kumar, L.Upadhyay, "Antibacterial efficacy of natural dye from melia composite leaves and its application in sanitized and protective textiles", J. Pharm. Res. 10, 154-159, 2016.
68.  M. Mirjalili, L. Karimi, "Extraction and characterization of natural dye from green walnut shells and Its use in dyeing polyamide: focus on antibacterial properties", J. Chem. 9, Doi: 10.1155 /2013/375352, 2013.
69.  H. Şapci, F.Yilmaz, C. Vural, M. Bahtiyariy, H.Benli, "Antimicrobial and antifungal activity of fabrics dyed with viburnum opulus and onion Skins", Int. J. Sec. Metabolite, 4, 280-284, 2017. 
70.  N. F. Ali, R. S. R. El Mohamedy, "Antimicrobial activity of some natural dyes extract from different plants against some human pathogens", IJSRM, 8, 268-379, 2018.
71.  A. Haji, "Antibacterial dyeing of wool with natural cationic dye using metal mordants", Materials Sci. (Medziagotyra), 18, 267-270, 2012.
72.  P. Anita, Y. C. Tripathi, R. Kumar, L. Upadhyay, "Antibacterial efficacy of natural dye from melia composita leaves and its application in sanitized and Protective textiles", J. Pharm. Res. 10,154-159, 2016
73.  Y. H. Lee, E. K Hwang, H. D. Kim, "Colorimetric assay and antibacterial activity of cotton, silk and wool fabrics dyed with peony, pomegranate, Clove, Coptischinenis and Gallnut Extracts", Materials. 2, 10-21, 2009.
74.M. Teli, J. Sheikh, P. Shastrakar,"Eco-friendly antibacterial printing of wool using natural dyes", J. Textile Sci. Eng. 4, 1-5, 2014.
76.  E. M. El-Khatib, R. S. R. El-Mohamedy, "The antimicrobial activity of pretreated silk fabrics dyed with natural dye", IJCMAS, 4, 1166-1173, 2015. 
77.  A. S. Ranganath, A. K.mSarkar, "Evaluation of Durability to laundering of triclosan and chitosan on a textile substrate", Hindawi Publishing Corporation, J. Textiles, 22, 1-5, 2014.
78.  A. Varesano, C. Vineis, A. Aluigi, F. Rombaldoni, "Antimicrobial polymers for textile products, Science against microbial pathogens: communicating current research and technological advances", A. Méndez-Vilas, Vol. 1, Formatex Research Center, 99-110, 2011.
79.P. Aberoomand Azar, Z. Mottaghianpuor, A. Sharifan, K. Larijani, "Studies on the effect of extraction method on chemical composition and antimicrobial activity of carumcopticum essential oil", Food Tech. Nutr. 7, 10-18, 2010.
80.M. P. Sathianarayanan, B. M. Chaudhari, N. V. Bhat,"Development of durable antibacterial agent from ban-ajwain seed (Thymus serpyllum) for cotton fabric", Indian J. Fibre Text. 36, 234-241, 2011.
81.  M. Joshi, S. Wazed Ali, R. Purwar,"Ecofriendly antimicrobial finishing of textiles using bioactive agents based on natural products",Indian J. Fibre Text. 34, 295-304, 2009.
82.  S. Safapour, M. Sadeghi-Kiakhani, S. Eshaghloo-Galugahi, Dyeing, "Extraction and antibacterial properties of crataegus Elbursensis fruit natural dye on wool yarn", Fiber Polym. 19, 1428–1434, 2018.
83.  N. Rungruangkitkrai, R. Mongkholrattanasit, "Eco-Friendly of textiles dyeing and printing with natural Dyes", RMUTP International Conference: Textiles & Fashion, 2012.
84.  M. B. Kasiri, S. Safapour, "Natural dyes and antimicrobials for green treatment of textiles", Environ. Chem. Lett. 12, 1–13, 2014.
85.  Y. Ji, L. Hao, L. Yan jun, "Extraction of asiatic wormwood dye and its dyeing processes to wool fabric", Basic Sci. J. Text. 24, 1-14, 2011.
86. A. S. M. Raja, G. Thilagavathi, "Influence of enzyme and mordant treatments on the antimicrobial efficacy of natural dyes on wool materials", Asian J. Text. 1, 138-144, 2011
87.  M. Kamel, H. Helmy, H. Meshaly, A. Abou Okeil, "Antibacterial activity of cationised cotton dyed with some natural dyes", J. Textile Sci. Eng. DOI: 10.4172/2165-8064.1000180, 5, 2015.
88.  M. OktavBulut, E. Akar, "Ecological dyeing with some plant pulps on woolen yarn and cationized cotton fabric", J Clean Prod. 32, 1-9, 2012.
89.  M. Joshi, A. S. Wazed, R. Purwar,"Ecofriendly antimicrobial finishing of textiles using bioactive agents based on natural products",Indian J. Fibre Text. 34, 295-304, 2009.
90.  M. P. Sathianarayanan, N. V. Bhat, S. S. Kokate, V. E. Walunj,"Antibacterial finish for cotton fabric from herbal Products", Indian J. Fibre Text. 35, 50-58, 2010.
91.  M. Shahid, F. Mohammad,"Perspectives for natural product-based agents derived from industrial plants in textile applications-A review", J. Clean Prod. 57, 2-18, 2013.