دوره و شماره: دوره 9، شماره 1، بهار 1398، صفحه 0-90 
4. کاربرد نانوالیاف پلیمری در حذف مواد رنگزا از محیط آبی

صفحه 23-39

فاطمه خسروی محمدسلطان؛ محمود حاجیانی؛ امین الدین حاجی