دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، پاییز 1390 
4. مروری بر روشهای شناسایی روناس و ترکیبات آن در منسوجات و آثار هنری

صفحه 19-28

سعیده گرجی کندی؛ کمال الدین قرنجیگ؛ علیرضا محمودی