دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، تابستان 1391 
3. نقاط کوانتومی: ساخت تا کاربرد

صفحه 9-16

مژده طاهریان؛ علی اصغر صباغ الوانی؛ فرزانه طباطبایی حسینی؛ رضا سلیمی؛ شیما موسی خانی


5. معرفی مواد نوری Up-conversion : از تئوری تا کاربرد

صفحه 23-28

فرزانه طباطبایی حسینی؛ علی اصغر صباغ الوانی؛ مژده طاهریان؛ حسن سامعی؛ شیما موسی خانی


6. نانومرکب های سرامیکی جوهر افشان

صفحه 29-36

مسعود پیمان نیا؛ آتشه سلیمانی گرگانی؛ مهدی قهاری