دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، پاییز 1391 
3. سلول‌های خورشیدی پلیمری: ساختار، عملکرد و روش‌های بهبود بازدهی

صفحه 11-16

سجاد کیانی؛ علی اصغر صباغ الوانی؛ منوچهر خراسانی؛ شیما موسی خانی