دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، تابستان 1392 
3. مروری بر پلی استرهای پرشاخه آلیفاتیک

صفحه 11-20

علیرضا ملکیان؛ بهزاد شیرکوند هداوند؛ فرهود نجفی؛ محمد رضا صائب