آب تراوایی پوشش های پلیمری

نویسنده

گروه مهندسی پلیمر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر

چکیده

پوشش های پلیمری با ایجاد یک سد فیزیکی و الکتریکی میان سطح سازه های فلزی و عوامل خورنده موجب حفاظت سازه های فلزی در برابر خوردگی می شوند. ویژگی سدگری فیزیکی و الکتریکی پوشش های پلیمری تحت تاثیر عوامل مختلفی مانند ساختار شیمیایی و فیزیکی پیونده، شکل، اندازه و میزان رنگدانه مورد استفاده در پوشش، برهمکنش میان رنگدانه و زنجیرهای پلیمری پیونده و دما است. نظر به نقش آب در واکنش های خوردگی و فتوشیمیایی و نیز تاثیرات منفی آن بر استحکام چسبندگی و عایق کنندگی الکتریکی پوشش ها، در این مقاله سعی شده است عملکرد سدگری پوشش های پلیمری در برابر نفوذ و تراوایی آب، روش های ارزیابی و تاثیر ویژگی های پیونده و رنگدانه و دما بر این خاصیت مورد بررسی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Water permeability of polymeric coatings

نویسنده [English]

  • Nargess Tahmassebi
Department of polymer Engineering, Mahshahr Branch, Islamic Azad University
چکیده [English]

Polymeric coatings protectec susbstrates against corrosion by forming a physical and electrical barrier between substrates and corrosive enviroments. The barrier properties of coatings strongly depends on the chemical and physical structure of binders, the shape, size and concentration of pigments; and pigments / binders interaction. Water plays an important role in corrosion of substrates and photochemical reactions of binders as well. Water could also cause loss of ahesion between coatings and substrates. Therefore, studying barrier property of coatings to water permeability may be used for the evaluation of performance of coatings. In this article, water permeability of the coatings, parameters describing water permeability and the relation between water permeability and coating composition are discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Polymeric coatings
  • Water permeability
  • Solubility
  • Diffusion and permeation coefficients
  • Pigment and temperature