دوره و شماره: دوره 4، شماره 4، دی 1393 
پوشش‌های سطوح داخلی خطوط لوله پساب صنعتی

صفحه 89-100

مریم اکبریان؛ محمدابراهیم علیا؛ مریم عطایی فرد؛ محمد مهدویان احدی