تأثیر رنگ بر ارزش روانی ادراک شده کیفیت خودرو

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

استادیار، گروه مدیریت و کارآفرینی، دانشگاه رازی

چکیده

رنگ‌ یکی از مشخصه‌های تصویریِ مهم و از عناصر اصلی ارتباطات غیرکلامی و اولین نمادی است که موجب جلب ‌توجه، جذب یا دفع مشتری می‌شود. این مقاله حاصل پژوهشی در خصوص تأثیر رنگ بر متغیرهای روانی ادراک‌شده کیفیت خودرو است که با استفاده از روش تحقیق شبه آزمایشی به انجام رسیده است. بر این اساس، تصویر دو نوع خودرو با رنگ سبز و پوشش سیاه به نمونه آماری متشکل از 32 نفر دانشجوی مقطع کارشناسی، نشان داده شده و از آن‌ها در خصوص متغیرهایی چون؛ احساس راحتی، زیبایی، مصرف سوخت، سازگاری با محیط‌زیست و غیره نظرخواهی شد و در مقطع زمانی دیگری پس از جابجایی رنگ خودروها، مجدداً نظرات همان نمونه جمع‌آوری ‌و ‌تجزیه‌وتحلیل گردید. به‌صورت خلاصه نتایج این مطالعه نشان داد که بین دو متغیر "احساس راحتی" و "زیبایی" با "رنگ یا پوشش خودرو"، رابطه معناداری وجود ندارد، اما بین "احساس کم‌مصرف بودن خودرو"، "احساس سازگاری با محیط‌زیست" و" با تشخص بودن" و نوع رنگ‌های مورد مطالعه، رابطه معناداری وجود دارد. به عبارتی می‌توان ادعا کرد که خودروهای سبز رنگ احساس سازگاری بیشتر با محیط‌زیست را به مخاطب القا کرده و خودروهای با پوشش سیاه با تشخص‌تر به نظر می‌رسند. از دیگر یافته‌های این تحقیق، ارتباط رنگ با مردانه و زنانه بودن خودروها است که از دو رنگ و پوشش مورد بررسی، رنگ سبز زنانه‌ و سیاه، مردانه معرفی شده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Color on the Perceived Psychological Value of Car Quality

نویسنده [English]

 • Yousef Mohammadi Far
Department of Management and Entrepreneurship, Razi University
چکیده [English]

Color is one of the most important visual features of non-verbal communication and the first symbol to attract or repel a customer. This article is the result of a research on the effect of color on perceived psychological variables of car quality using a quasi-experimental research method.On this basis, the images of two types of cars with green color and a black cover are shown in a statistical sample of 32 undergraduate students, including variables such as comfort, beauty, fuel consumption, environmental friendliness, etc. The participant opinions were collected and analyzed at another time after the color shift of the cars. In summary, the results of this study showed that there was no significant relationship between the two variables of "feeling comfortable" and "beauty" with "car color", but There is a significant relationship between the "feeling of low vehicle consumption", "feeling of environmentally friendly" and "being prestigious " and the type of colors studied. In other words, it can be claimed that green cars induce a more environmentally friendly feeling and that black cars appear to be more prestigious. Another finding of this study is the relationship between color and masculinity and femininity of cars, which are presented as two colors of more feminine green and masculine black.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Color
 • Color psychology
 • Advertising
 • Branding
 • Marketing
 1. ز. ریاضی هراتمه، م. قاسمی سیچانی، "کاربرد رنگ در فضاهای آموزشی برای کودکان دارای اوتیسم"، نشریه علمی ترویجی مطالعات در دنیای رنگ، 4، 50-39، 1397.
 2. F. Francis, "Quality as influenced by color. Food Quality and Preference",Food Qual. Preference, 6, 149-155, 1995.
 3. ی. محمدی فر، "روانشناسی رنگ‌ها در بازاریابی و فروش؛ چگونه از رنگ‌ها در کسب و کارمان استفاده کنیم"، انتشارات رسا، تهران، 1390.
 4. K. Venter, D. van der Merwe, H. de Beer, K. Elizabeth, M. Bosman, "Consumers' perceptions of food packaging: An exploratory investigation in Potchefstroom", Int. J. Consum. Stud. 35, 273–281, 2011.
 5. H. Kauppinen-Raisanen, "Strategic use of colour in brand packaging", Packag. Technol. Sci. 27, 663– 676, 2014.
 6. R. Kreuzbauer, A. J. Malter, "Embodied cognition and new product design: Changing product form to influence brand categorization", J. Prod. Innovat. Manag. 22, 165–176, 2005.
 7. P. Silayoi, M. Speece, "The importance of packaging attributes: A conjoint analysis approach", Eur. J. Mark. 41, 1495–1517, 2007.
 8. N. Singh, S. K. Srivastava, "Impact of colors on the psychology of marketing-A comprehensive overview". Manag. Labor Stud. 36, 199–209, 2011.
 9. R. Moore, C. Stammerjohan, R. Coulter, "Banner advertiser web site context congruity and color effects on attention and attitudes", J. Advert. 34, 71-84, 2005.
 10. N. Khow. "The meaning of color for gender". Retrieved from, www.colormatters.com, https://www. colormatters. com/color-symbolism/ gender-differences, 2019.
 11. ص. رئیسی، م. جوادی، ن. نیک قدم، "روانشناسی رنگ و انتخاب خودرو"،  فصلنامه روانشناسی ایرانی، 5، 26-19، 1387.
 12. C. Kaufman-Scarborough "Seeing through the eyes of the color-blind shopper: developing dialogues for understanding Colors Matters", Retrieved from www.colormatters.com, https://www. colormatters.com/ color-and-vision/ colr-and-vision matters, 2019.
 13. J. Gerber, E. Hyatt. J. Starr, G, Richard. "The Effects of Food Color on Perceived Flavor", J. Market. Theor. Pract. 84, 59-73, 2000.
 14. R. Grossman, J. Wisenblit. "What we know about consumers' color choices". J. Market. Pract. 5, 78. 1999.
 15. E. Growley, "The Two-Dimensional Impact of Color on Shopping", Kluwer Academic Publishers, Marketing Letters, 1993.
 16. S. E. Middlestadt, "The Effect of Background and Ambient Color on Product Attitudes and Beliefs", Adv. Consum. Res. 17, 244-249, 1990.
 17. J. A. Bellizzi, R. Hite, "Enviromental Color, Consumer Feelings And Purchese Likelihood", Psychol. Market. 95, 347-363, 1992.
 18. و. فلاح، "تقسیم‌بندی، تأثیرگذاری و تفسیر رنگ‌ها از منظر روان‌شناسی"، پیک تندرستی، تهران، 1386.
 19. م. بیومنت، " کاربرد رنگ و حروف در بازاریابی"، ترجمه، ح. خاک، انتشارات نور، تهران، 1381.
 20. ل. ایزمن، "روانشناسی کاربردی رنگ‌ها پنتون"، ترجمه روح الله زمزمه، انتشارات بیهق، تهران، 1397.
 21. ر. فلاحی، ی، عطاری، "روان‌شناسی رنگ و تبلیغات"، انتشارات گلگشت، تهران، 1382.
 22. . م. داوری نژاد، م. شعبانی، "روانشناسی رنگ و کاربرد آن در شهر"، نشریه علمی ترویجی مطالعات در دنیای رنگ، 3، 35-25، 1392.