دوره و شماره: دوره 9، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 0-78 
مروری بر اثرات تانیک اسید به عنوان بازدارنده‌ی خوردگی بر روی سطوح فلزی مختلف

صفحه 29-41

پریسا نقادیان مقدم؛ رضا امینی؛ پونه کاردر؛ بهرام رمضان زاده