دوره و شماره: دوره 9، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 0-66 
رنگ در ارسن شهری زندیه شیراز

صفحه 43-52

فرهاد عوض نژاد؛ حمید رضا شیبانی