دوره و شماره: دوره 10، شماره 3، آذر 1399 
بررسی پدیده کثیفی پوشش‌های ساختمانی از منظر ظاهر رنگی

صفحه 43-53

بیتا صدیقیان؛ راضیه جعفری؛ مرتضی نصیری؛ محمد مهدویان احدی