دوره و شماره: دوره 6، شماره 3، آذر 1395 
معرفی انواع حساس‌کننده‌های سلول‌های خورشیدی نانوساختاری

صفحه 31-38

عفت حنیفه زاده؛ علی اصغر صباغ الوانی؛ محسن محسنی بزرگی؛ شیما موسی خانی؛ علی امیری زرندی؛ فریناز کوچک؛ حسن سامعی؛ رضا سلیمی