دوره و شماره: دوره 10، شماره 3، پاییز 1399 
3. الکترونیک چاپی بر پایه نانولوله‌های کربنی و نانوصفحات گرافن

صفحه 29-42

محسن محمد رائی نایینی؛ مجتبی جلیلی؛ زهرا رنجبر


4. بررسی پدیده کثیفی پوشش‌های ساختمانی از منظر ظاهر رنگی

صفحه 43-53

بیتا صدیقیان؛ راضیه جعفری؛ مرتضی نصیری؛ محمد مهدویان احدی