دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، تابستان 1395 
7. اهمیت رنگ در بازاریابی

صفحه 89-96

سید رسول مرتضوی فر؛ فرزام فرزان؛ سیده سعیده عالم طلب پشتیری