دوره و شماره: دوره 5، شماره 4، اسفند 1394 
مروری بر خواص و کاربردهای رنگ طبیعی قرمزدانه در صنایع مختلف

صفحه 33-46

سمیه میرنژاد؛ سیامک صفاپور؛ موسی صادقی کیاخانی


هوازدگی چوب و روش‌های پیشگیری و کنترل آن با استفاده از پوشش‌ها

صفحه 47-58

مهرناز اکبرنژاد؛ داود رسولی؛ حسین یوسفی؛ مهدی مشکور