دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، تیر 1395 
اهمیت رنگ در بازاریابی

صفحه 89-96

سید رسول مرتضوی فر؛ فرزام فرزان؛ سیده سعیده عالم طلب پشتیری