دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، تیر 1392 
مروری بر پلی استرهای پرشاخه آلیفاتیک

صفحه 11-20

علیرضا ملکیان؛ بهزاد شیرکوند هداوند؛ فرهود نجفی؛ محمد رضا صائب