دوره و شماره: دوره 7، شماره 1، فروردین 1396 
جایگاه نمادین رنگ در قالی‌های محرابی صفوی

صفحه 47-65

محمدرضا شاه پروری؛ سید محمد مهدی میرزاامینی؛ مصطفی زارع مهرجردی؛ امید شیخ بگلو


مروری بر انواع رنگ مو، ساختار و ویژگی های آن ها

صفحه 83-102

زهرا شاهی؛ محمد خواجه مهریزی؛ محسن هادی زاده