دوره و شماره: دوره 5، شماره 2، تابستان 1394 
2. رابطه چسبندگی پوشش و بعد فرکتالی سطح

صفحه 3-17

سجاد قدرتی؛ محسن محسنی بزرگی؛ سعیده گرجی کندی


8. پوشش‌های کامپوزیتی جاذب امواج الکترومغناطیس: پارامترهای فرایندی و ساختاری مواد تشکیل دهنده

صفحه 79-91

سید محمد معروفی؛ علی اصغر صباغ الوانی؛ حسن سامعی؛ حمید رضا هدایتی؛ رضا سلیمی؛ سعید حسینی؛ خسرو مرادی


9. چاپ انتقالی در صنعت نساجی

صفحه 93-104

الهام پاکزاد؛ مرضیه خطیب زاده