دوره و شماره: دوره 11، شماره 1، بهار 1400 
6. پوشش‌های ضدیخ: مروری برفن‌آوری‌های روز و روش‌های ارزیابی

صفحه 65-84

سپیده اکبری پور تفرشی نژاد؛ محمود شریعتمدار؛ ایمان علی بخشی؛ بهرام رمضانزاده؛ مجتبی کساییان؛ سمیرا شقاقی؛ الهه شهسواری؛ محمد مهدویان احدی