دوره و شماره: دوره 11، شماره 3، پاییز 1400 
1. مروری بر مواد رنگزای خوراکی، فرصت‌‌ها، چالش‌‌ها و رویکردها

صفحه 1-10

ذاکر بحرینی؛ محمد عابدی؛ داود صادقی فاتح؛ علی حکمت ناظمی