دوره و شماره: دوره 11، شماره 4، اسفند 1400 
مروری بر تاثیر آلایش دی اکسید تیتانیم با فلزات بر سلول‌های خورشیدی حساس به مواد رنگزا

صفحه 63-75

جواد محمدیان؛ حمید هراتی زاده؛ امیرمسعود اعرابی؛ کمال الدین قرنجیگ؛ مژگان حسین نژاد