دوره و شماره: دوره 13، شماره 4، آذر 1402 
سلول‌های خورشیدی چاپی، چاره‌‌ غیر‌قابل انکار بحران جهانی انرژی

صفحه 377-406

محسن محمد رائی نایینی؛ مجتبی جلیلی؛ سعید باستانی؛ سارا خمسه