دوره و شماره: دوره 4، شماره 1، بهار 1393 
4. پراکنش‌گر‌های پلیمری در صنایع رنگ و پوشش

صفحه 21-29

فاطمه مهر علی؛ فرهود نجفی؛ بهزاد شیرکوند هداوند


5. پیش بینی رنگی قسمت اول: خاستگاه ها و پیشینه

صفحه 31-37

سمانه دشتی؛ حسین ایزدان؛ فروغ مهیار


6. مروری بر باتری های پلیمری یون لیتیمی و پوششهای پلیمری آند و کاتد آن

صفحه 39-50

یاسین حسینی؛ بهزاد شیرکوند هداوند؛ امیرمسعود اعرابی؛ میکائیل ملا زداه


7. پوشش های بازتاب دهنده امواج زیرقرمز نزدیک ؛ از تئوری تا کاربرد

صفحه 51-58

حمید رضا هدایتی؛ علی اصغر صباغ الوانی؛ حسن سامعی؛ شیما موسی خانی؛ رضا سلیمی؛ فرزانه طباطبایی حسینی؛ علی امیری زرندی