دوره و شماره: دوره 12، شماره 4، اسفند 1401 
بررسی میزان فلزات سنگین موجود در مواد رنگ‌کننده مو تولیدات داخل کشور

صفحه 315-325

کمال الدین قرنجیگ؛ سید مسعود اعتضاد؛ شهره روحانی؛ علیرضا محمودی؛ یعقوب مهمیانی؛ اعظم مهرانفر