دوره و شماره: دوره 13، شماره 1، خرداد 1402 
مروری بر مواد رنگزای آلی نورتاب برپایه نفتالیمید

صفحه 1-14

مژگان حسین نژاد؛ سهراب نصیری؛ کمال الدین قرنجیگ


مطالعه و بررسی تدوین طرح جامع پالت رنگی شهر

صفحه 33-49

مرتضی شریفی؛ حمیدرضا شیبانی؛ سیده سمانه بیات بهشتی فرد


مروری بر ساختار، خواص نوری، روش‌های سنتز و کاربردها نقاط کوانتومی

صفحه 75-91

سهند کاوند؛ آرمان صدقی؛ سعید باغشاهی؛ مرتضی ثقفی یزدی